Дата на публикуване: 10.02.2015г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология на основание чл. 101а и 101б, глава 8 „а“ Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана“ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, отправя настоящата покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение за работа съсспециализиран софтуер LabView на служители от Българския институт по метрология /БИМ/“, по проект: „Повишаване професионалната компетентност и усъвършенстване уменията на служителите в Български институт по метрология /БИМ/”, рег. №А13-22-45/25.06.2014 г.,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Лица за контакти:

1) Вероника Тодорова, телефон: 02 970 14 10

E-mail: roni2002@mail.bg

2) Илияна Хайнаджиева: телефон: 02 9702 755

E-mail: i.haynadzhieva@bim.government.bg

Място и срок за подаване на офертата: гр. София, Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б, ет.2 в стая № 218 – деловодство до 17.00 ч. на 19.02.2015 г.

Място, ден и час за отваряне на офертите: офертите ще бъдат отворени на 20.02.2015 г. в 11.00 часа в Заседателната зала на БИМ, находяща се на 7 етаж в сградата на Български институт по метрология, бул. "Г. М. Димитров" № 52Б.

Съобщение

Уведомяваме Ви, че Покана под № 9038790 публикувана на 10.02.2015 г. в Регистъра на обществените поръчки в Агенция за обществени поръчки е оттеглена на 19.02.2015г.

В обявения в публичната покана срок за получаване на предложения, не са постъпили оферти. Приложена е разпоредбата на чл. 101д, ал. 2 от ЗОП – когато не е подадена нито една оферта възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал.1, и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.

След проведени преговори е сключен е Договор № ОПАК-45-Дог. – 3/12.03.2015г.

Извършени плащания по Договор № ОПАК-45-Дог. – 3/12.03.2015г.

Дата на извършено плащане Основание за плащането Размер на извършеното плащане Плащане предвидено в договора

13.03.2015 г.

Договор № ОПАК-45-Дог. – 3 от 12.03.2015г. с предмет: „Организиране и провеждане на обучение за работа със специализиран софтуер LabView на служители от Българския институт по метрология /БИМ/”

7452,00 лв. с ДДС

Авансово плащане – 30%, съгласно чл.5 от Договор №ОПАК-45-Дог.-3

24.03.2015 г.

Договор № ОПАК-45-Дог. – 3 от 12.03.2015г. с предмет: „Организиране и провеждане на обучение за работа със специализиран софтуер LabView на служители от Българския институт по метрология /БИМ/”

17388,00 лв. с ДДС

Окончателно плащане – съгласно чл.5 от Договор №ОПАК-45-Дог.-3

На основание чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП - информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор и във връзка с чл. 63, ал.1 от ЗОП и чл. 25, ал. 3 от Договор № ОПАК-45-Д-3/12.03.2015г., представената от изпълнителя „гаранция за добро изпълнение” е освободена на 27.03.2015г.