Дата на публикуване:02.11.2015 г.   

СЪОБЩЕНИЕ  

На основание на чл. 9а, ал. 5, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) действията по възлагане на поръчка с предмет: "Разработване, внедряване и поддръжка на специализиран софтуерен продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки в Български институт по метрология (БИМ)" се преустановяват, считано от 02.11.2015 г.   


Дата на публикуване: 26.10.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Предметът на обществената поръчка е: "Разработване, внедряване и поддръжка на специализиран софтуерен продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки в Български институт по метрология (БИМ)".

Публичната покана е публикувана под № 9047075 в Агенция по обществени поръчки.   

Срок за подаване на офертите е до 17 :00 часа на 04.11.2015 г.