Дата на публикуване: 30.09.2015 г.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на строителство, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия".

Поканата е публикувана в Агенция за обществени поръчки под № 9046322. Срок за подаване на офертите –до 17:00 часа на 12.10.2015 г.

Лица за контакти:

Ивайло Йордановначалник сектор гр. Плевен на РО на ГД „МИУ” – гр. ВРАЦА;
гр. Плевен 5800, кв. "Сторгозия"; Тел.: 064/68-01-38
Мобилен: 0878 241 547
Факс: 064/68-01-37 ; e-mail: iv.yordanov@bim.government.bg

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”; Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241254; e-mail: p.baneva@bim.government.bg  


Дата на публикуване: 03.11.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 1782,46 3.11.2015

Основание за плащане: изпълнение на Договор № 85/30.10.2015 г.    


Дата на публикуване: 08.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 5347,34 8.12.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 85/30.10.2015 г.