Дата на публикуване: 05.10.2015 г.  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на строителство, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛОВДИВ, бул. “Санкт Петербург” № 67.

Поканата е публикувана в Агенция за обществени поръчки под № 9046459. Срок за подаване на офертите –до 17:00 часа на 14.10.2015 г.

Лица за контакти:

Кольо Мечевначалник отдел на РО на ГД „МИУ” – гр. ПЛОВДИВ; гр. Пловдив 4000
бул. “Санкт Петербург” № 67, п.к .736; Тел.: (032) 63-31-42
Мобилен: 0878 241 527
Факс: 032/ 63-31-39
e-mail: k.mechev@bim.government.bg

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”-1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail: p.baneva@bim.government.bg

Дата на публикуване:03.11.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 626,93 3.11.2015

 Основание за плащане: изпълнение на Договор № 84/30.10.2015 г.


Дата на публикуване:11.11.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 1880,77 11.11.2015

 Основание за плащане: изпълнение на Договор № 84/30.10.2015 г.