Дата на публикуване: 30.09.2015 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на строителство, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД РУСЕ, ул. „Кап. Р. Николов” № 1.

Поканата е публикувана в Агенция за обществени поръчки под № 9046319. Срок за подаване на офертите: до 17:00 часа на 12.10.2015 г.

Лица за контакти:

Ивайло Стоянов Тел.: 082/ 82-02-92
Мобилен: 0878 241 761; Факс: 082/ 82-02-83
e-mail: i.stoyanov@bim.government.bge-mail: romiu_ruse@abv.bg

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация; Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail: p.baneva@bim.government.bg  


Дата на публикуване: 05.11.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 11892,26 5.11.2015

Основание за плащане :изпълнение на Договор № 83/30.10.2015 г.


Дата на публикуване: 15.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 5096,69 15.12.2015

 Основание за плащане :изпълнение на Договор № 83/30.10.2015 г.