Дата на публикуване: 05.10.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на строителство, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ” № 52Б.

Публичната покана е пуликувана в Агенция по обществени поръчки под № 9046467.Срок за подаване на офертите-до 17:00 часа на 14.10.2015 г.

Лица за контакти:

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”-1040 София, Бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail: p.baneva@bim.government.bg

Антоанета Йовчева - началник отдел „ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ”;адрес: 1040 гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б
Телефон: + 359 2 9702 747
Мобилен: 0884 301 737
E-mail: a.yovcheva@bim.government.bg

Дата на публикуване: 30.10.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 32340 30.10.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 82/28.10.2015 г.


Дата на публикуване: 04.12.2015 г.

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 32340 4.12.2015

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 82/28.10.2015 г.