Дата на публикуване: 27.11.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на строителство, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД СОФИЯ, ул. „Проф. П. Мутафчиев“ №2

Публичната покана е публикувана под № 9048215 в Агенция за обществени поръчки. Срок за подаване на офертите:09.12.2015 г.

Петя Банева- началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”-1040 София, Бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail:p.baneva@bim.government.bg

Дата на публикуване:18.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 51466,08 18.12.2015

 Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 110/15.12.2015 г.

Дата на публикуване: 16.02.2016 г.      

1.Информация за изпълнен договор №110/15.12.2015 г. по публична покана „текущ ремонт на П.Мутафчиев №2”   

Дата на приключване : 11.02.2016 г.   

2.Информация за освободена гаранция за авансово плащане   

Дата:15.02.2016 г.   

Основание: изпълнен договор и подписан ППП   

3.Информация за освободена гаранция за изпълнение на договора   

Дата :15.02.2016 г.   

Основание: изпълнен договор и подписан ППП