Дата на публикуване: 11.09.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана с № 9045852 в АОП, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на строителство, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ВИДИН, ул. „Бдинци” № 1.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към следните лица за контакт и на телефони:

Бойко Борисов- началник сектор Видин, РО на ГД МИУ – гр. Враца, гр. Видин 3700, Южна промишлена зона; Тел.: 094/ 601 102; Мобилен: 0878 241 556;
Факс: 094/ 601 103e-mail: b.borisov@bim.government.bg

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация” -1040 София, Бул. „Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241 254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail: p.baneva@bim.government.bg

Дата на публикуване:30.10.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 5193,4 30.10.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 80/26.10.2015 г.   


Дата на публикуване: 11.12.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 5193,4 11.12.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 80/26.10.2015 г.