Дата на публикуване: 27.10.2015 г.   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология, гр. София, бул. «Д-р Г.М.Димитров» № 52 Б, на основание чл. 101а и чл. 101б от Глава осма «а» Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 151, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за избор на изпълнител за сключване на договор по възлагане на строителство, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ВРАЦА,УЛ. „ ГЕН. ЛЕОНОВ“ №95

Публичната покана е публикувана под № 9047128 в Агенция по обществени поръчки.

лица за контакт:

Лиляна Коцева – началник отдел РО на ГД „МИУ” – гр. Враца 3000, ул. "Безименна" № 5
Tел./Факс: 092/64-75-37, Mобилен: 0878 241 560
e-mail: l.kotseva@bim.government.bg

Петя Банева - началник отдел „Управление на собствеността”, Дирекция „Обща администрация”-1040 София, Бул. „ Д-р Г. М. Димитров” № 52Б; Тел.: (02) 9702 707
Мобилен: 0878 241254; Факс: 02/9702 777; 02 /873 52 72e-mail: p.baneva@bim.government.bg


 Дата на публикуване: 26.11.2015 г.   

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 22236 26.11.2015

Основание за плащане: Изпълнение на Договор № 95/20.11.2015 г.


Дата на публикуване:17.12.2015 г.   

1.Информация за изпълнен договор № 95/20.11.2015г. по публична покана с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ)-гр.Враца

Дата на приключване: 12.12.15      

2.Информация за освободена гаранция добро изпълнение договор № 95/20.11.2015г

Дата: 16.12.15

Основание :изпълнен договор

№ по ред Основание(фактура/протокол) размер /в лева/ дата на плащане
1 фактура 22236 17.12.2015

Основание за плащане:Изпълнение на договор № 95/20.11.2015 г.