ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология е собственик на Интегрирана информационна система, предназначена за предоставянето на административни услуги по електронен път.

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронна трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 г. за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, Законът за електронното управление и Закона за електронната идентификация, изискват задължителна интеграция със системата за еАвтентикация при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги.

Във връзка с горното, предстои да бъдат възложени дейности по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Надграждане на Интегрираната информационна система на БИМ за предоставяне на електронни услуги с модул за интеграция към системата за еАвтентикация"

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във вр. с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки, за изчисляване на пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, БИМ кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията съдържащи се в Пълното описание /Приложение 1/ и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение 2/.

Индикативните ценови предложения се подават по образец-Приложение 2

Краен срок за подаване на индикативни ценови предложения – до 16,00 часа на 24.10.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: p.baneva@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП.

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология изпълнява договор BG16RFOP002-2.011-0003-СО1 по проект „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България" по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 "Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт с по метрология (БИМ)", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на дейностите по проекта предстои да бъде обявена процедури за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на Български институт по метрология" по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Създаване на 2/две/ нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери"Техническа спецификация, Приложение 1 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 4

Обособена позиция № 2: „Модернизиране на 16 лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане"Техническа спецификация, Приложение 2 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 5

Обособена позиция № 3: „Създаване на 5 нови мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати-автомобил" (СТАА)"Техническа спецификация, Приложение 3 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 6

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във вр. с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедурата за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническите спецификации /Приложение 1, 2 и 3/ и Образци на индикативни ценови предложения /Приложение 4,5 и 6/.

Краен срок за подаване на индикативни ценови предложения – до 16,00 часа на 25.10.2019 г., на следния електронен адрес: z.halvadzhiev@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с предстоящо обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозната й стойност, БЪЛГАРСКИЯТ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ) кани всички заинтересовани лица, - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с

Предмет: “Изработване на носители на знаци: марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средствата за измерване, съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 24.10.2003 г. стикери за защита от умишлена и неумишлена намеса и стикери, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП .в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническотозадание /Приложение № 1/ и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение №2 /..

Индикативните ценови предложения се подават по Образец -/ Приложение № 2/

Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение – до 19.09.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: p.baneva@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП.

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология изпълнява договор № BG16RFOP002-2.011-0002-C01 по проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология" по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на дейностите по проекта предстои да бъде обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „МОДЕРНИЗАЦИЯ, ДООБОРУДВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНИ ЕТАЛОННИ ЛАБОРАТОРИИ В БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ" ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за температурни измервания"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – многофункционален калибратор"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – прецизна маслена вана"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – еталонни едностойностни мерки за съпротивление"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – електрометър"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – дигитайзер"

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедурата за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническите спецификации /Приложение 1, 2, 3, 4, 5 и 6/ и Образци на индикативни ценови предложения /Приложение 7, 8, 9,10,11 и 12/.

Индикативните ценови предложения се подават по образец-Приложение № 7, 8, 9,10,11 и 12

Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение – до 16.08.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: z.halvadzhiev@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП.

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология изпълнява:

Проект: Специализирани обучения в администрацията на Български институт по метрология (БИМ) за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" по договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 г.

и

Проект: Специализирани обучения в Български институт по метрология (БИМ) за осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер по договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018 г.,

финансирани по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В изпълнение на дейностите по двата проекта предстои да бъде обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 5 ОБУЧЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА БИМ.

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедура за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническа спецификация /Приложение 1/ и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение 2/.

Индикативните ценови предложения се подават по образец-Приложение № 2

Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение - до 28.06.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: p.baneva@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология изпълнява договор BG16RFOP002-2.011-0001-СО1 по проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 “Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт с по метрология (БИМ)“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на дейностите по проекта предстои да бъдат обявени четири процедури за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки със следните предмети:

1. „ДОСТАВКА НА ЕТАЛОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ НА СОФТУЕРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА“ – Техническа спецификация, Приложение 1 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 5;

2. „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ДООБОРУДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ОТНОСНО МЕХАНИЧНИ, КЛИМАТИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ” –- Техническа спецификация, Приложение 2 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 6;

3. „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ДООБОРУДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ОТНОСНО ИМПУЛСНИ И ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗПИТВАНИЯ" – Техническа спецификация, Приложение 3 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 7;

4. „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ДООБОРУДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ” – Техническа спецификация, Приложение 4 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 8;

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във вр. с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедурите за възлагане на обществените поръчки и изчисляване на прогнозната им стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническите спецификации /Приложение 1, 2, 3, и 4/ и Образци на индикативни ценови предложения /Приложение 5, 6, 7 и 8/.

Индикативните ценови предложения се подават по образец-Приложение 5, 6, 7 и 8

Краен срок за подаване на индикативни ценови предложения – до 15.05.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: p.baneva@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент“) и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП.

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ ОТ „БАЛКАНТЕЛ“ ООД

ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ НА „СПЕКТРИ“ ЕООД

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология изпълнява:

Проект „Повишаване на компетентността на персонала на БИМ, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност" по договор, рег. № : BG05SFOP001-2.006-0011-С01/06.07.2018 г.

и

Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуиди" по договор, рег.№: BG05SFOP001-2.006-0012-С01/06.07.2018 г.,

финансирани по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В изпълнение на дейностите по двата проекта предстои да бъде обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедура за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Поканата, Техническа спецификация /Приложение 1/ и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение 2/.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ   

1.Индикативно ценово предложение от „САВЕВ“ ЕООД   

2. Индикативно ценово предложение от Сдружение „Девин – минало, настояще и бъдеще“