БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология изпълнява договор № BG16RFOP002-2.011-0002-C01 по проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на дейностите по проекта, предстои да бъде обявена нова процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ЕТАЛОННА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ – ЕТАЛОННИ ЕДНОСТОЙНОСТНИ МЕРКИ ЗА СЪПРОТИВЛЕНИЕ“.

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедурата за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на актуалната й прогнозна стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническите спецификации /Приложение 1/ и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение 2/.

Индикативното ценово предложение се подава по образец-Приложение № 2

Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение до 05.06.2020 г. вкл., на следния електронен адрес: m.naydenov@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент“) и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология е собственик на Интегрирана информационна система, предназначена за предоставянето на административни услуги по електронен път.

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронна трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 г. за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, Законът за електронното управление и Закона за електронната идентификация, изискват задължителна интеграция със системата за еАвтентикация при електронна идентификация на физически лица, юридически лица и административните органи при заявяване на електронни административни услуги.

Във връзка с горното, предстои да бъдат възложени дейности по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет:

„Надграждане на Интегрираната информационна система на БИМ за предоставяне на електронни услуги с модул за интеграция към системата за еАвтентикация"

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във вр. с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки, за изчисляване на пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, БИМ кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията съдържащи се в Пълното описание /Приложение 1/ и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение 2/.

Индикативните ценови предложения се подават по образец-Приложение 2

Краен срок за подаване на индикативни ценови предложения – до 16,00 часа на 24.10.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: p.baneva@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП.

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология изпълнява договор BG16RFOP002-2.011-0003-СО1 по проект „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България" по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 "Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт с по метрология (БИМ)", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на дейностите по проекта предстои да бъде обявена процедури за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на Български институт по метрология" по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Създаване на 2/две/ нови лаборатории за метрологична експертиза на електромери" Техническа спецификация, Приложение 1 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 4

Обособена позиция № 2: „Модернизиране на 16 лаборатории за контрол на манометри, използвани в съдове и съоръжения под налягане" Техническа спецификация, Приложение 2 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 5

Обособена позиция № 3: „Създаване на 5 нови мобилни лаборатории за контрол на система „таксиметрови апарати-автомобил" (СТАА)" Техническа спецификация, Приложение 3 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 6

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във вр. с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедурата за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническите спецификации /Приложение 1, 2 и 3/ и Образци на индикативни ценови предложения /Приложение 4,5 и 6/.

Краен срок за подаване на индикативни ценови предложения – до 16,00 часа на 25.10.2019 г., на следния електронен адрес: z.halvadzhiev@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

заопределяне на прогнозната стойност на обществена поръчкас

предмет: Изработване на Носители на знаци:

Марки за залепване, удостоверяващи резултатите от контрола на средства за измерване, съгласно Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол;

Защитни стикери - които се използват за защита от умишлена и неумишлена намеса;

Стикери УБП, удостоверяващи ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите (бензиноколонки), съответстващи на Етап ІІ на УБП, съгласно Наредба № 16.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с предстоящо обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозната й стойност, БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ) кани всички заинтересовани лица, - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническото задание /Приложение № 1 / и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение №2 /.

Индикативните ценови предложения се подават по образец -/ Приложение № 2/

Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение – до 19.09.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: p.baneva@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП.

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология изпълнява договор № BG16RFOP002-2.011-0002-C01 по проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на национални еталонни лаборатории в Български институт по метрология" по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на дейностите по проекта предстои да бъде обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „МОДЕРНИЗАЦИЯ, ДООБОРУДВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНИ ЕТАЛОННИ ЛАБОРАТОРИИ В БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ" ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за температурни измервания"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – многофункционален калибратор"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – прецизна маслена вана"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – еталонни едностойностни мерки за съпротивление"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – електрометър"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „Доставка на оборудване за националната еталонна лаборатория за електрични измервания – дигитайзер"

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедурата за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническите спецификации /Приложение 1, 2, 3, 4, 5 и 6/ и Образци на индикативни ценови предложения /Приложение 7, 8, 9,10,11 и 12/.

Индикативните ценови предложения се подават по образец-Приложение № 7, 8, 9,10,11 и 12

Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение – до 16.08.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: z.halvadzhiev@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП.

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология изпълнява:

Проект: Специализирани обучения в администрацията на Български институт по метрология (БИМ) за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" по договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 г.

и

Проект: Специализирани обучения в Български институт по метрология (БИМ) за осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер по договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018 г.,

финансирани по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В изпълнение на дейностите по двата проекта предстои да бъде обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 5 ОБУЧЕНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА БИМ.

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедура за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническа спецификация /Приложение 1/ и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение 2/.

Индикативните ценови предложения се подават по образец-Приложение № 2

Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение - до 28.06.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: p.baneva@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент") и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП.

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Българският институт по метрология изпълнява договор BG16RFOP002-2.011-0001-СО1 по проект „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 “Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт с по метрология (БИМ)“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на дейностите по проекта предстои да бъдат обявени четири процедури за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки със следните предмети:

1. „ДОСТАВКА НА ЕТАЛОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ НА СОФТУЕРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА“ – Техническа спецификация, Приложение 1 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 5;

2. „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ДООБОРУДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ОТНОСНО МЕХАНИЧНИ, КЛИМАТИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ” –- Техническа спецификация, Приложение 2 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 6;

3. „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ДООБОРУДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ОТНОСНО ИМПУЛСНИ И ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗПИТВАНИЯ" – Техническа спецификация, Приложение 3 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 7;

4. „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ДООБОРУДВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ” – Техническа спецификация, Приложение 4 и Образец на индикативно ценово предложение, Приложение 8;

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във вр. с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедурите за възлагане на обществените поръчки и изчисляване на прогнозната им стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Техническите спецификации /Приложение 1, 2, 3, и 4/ и Образци на индикативни ценови предложения /Приложение 5, 6, 7 и 8/.

Индикативните ценови предложения се подават по образец-Приложение 5, 6, 7 и 8

Краен срок за подаване на индикативни ценови предложения – до 15.05.2019 г. вкл., на следния електронен адрес: p.baneva@bim.government.bg

С подписване на индикативното ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всяка друга, предоставена информация ще бъдат публично достъпни в Профила на купувача на интернет сайта на БИМ, в електронната преписка на пазарната консултация при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета („Общ регламент“) и Закона за личните данни.

Индикативните ценови предложения и всякаква друга информация, предоставена като резултата от пазарната консултация ще бъде използвана от Възложителя, при условия че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност.

Представените ценови предложения са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедурите за възлагане на обществените поръчки по реда на ЗОП.

БИМ

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Български институт по метрология изпълнява:

Проект „Повишаване на компетентността на персонала на БИМ, свързана с осигуряване на международна еквивалентност на еталоните и проследимостта на измерванията в областта на магнитни измервания и измервания на структура на повърхност" по договор, рег. № : BG05SFOP001-2.006-0011-С01/06.07.2018 г.

и

Проект: „Повишаване на компетентността на персонала на Български институт по метрология, свързана с осигуряване на международна еквивалентност и проследимост на еталоните за разход на флуиди" по договор, рег.№: BG05SFOP001-2.006-0012-С01/06.07.2018 г.,

финансирани по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В изпълнение на дейностите по двата проекта предстои да бъде обявена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

В тази връзка и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с предстоящо обявление на процедура за възлагане на обществена поръчка и изчисляване на прогнозната й стойност, БИМ, в качеството си на бенефициент, кани всички заинтересовани лица - независими експерти и/или органи или участници на пазара, имащи интерес да представят оферти, да подадат предложения за цена на изпълнение на поръчката с гореописания предмет, в съответствие с изискванията съдържащи се в Поканата, Техническа спецификация /Приложение 1/ и Образец на индикативно ценово предложение /Приложение 2/.