Списък на лицата, оправомощени да извършват проверка на УБП