Административни услуги

Информация за посочените по-долу админстративни услуги, извършвани от БИМ, може да се получи всеки ден от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 часа:

гр. София, 1040,
бул. Г.М.Димитров №52Б
Булстат: 175092070

  • на телефон: 02 9702 790;
  • факс : 02 9702 754
  • на електронен адрес: au-bim@bim.government.bg
  • и териториалните регистратури на БИМ, находящи се на:      
гр. Благоевград
Тел.: (073) 88-54-65
гр. Враца
Тел./ Факс: 092 / 64-75-37
гр. Видин
Тел.: 094/ 601 102
гр. Пловдив
Тел.: 032/ 633-147
гр. Габрово
Тел.: 066 / 80-13-98
гр. Ловеч
Тел.: 068 / 60-31-67
гр. Плевен
Тел.: 064/68-01-38
гр. Русе
Тел.: 082/ 82-02-92
гр. Велико Търново
Тел./ Факс: 062/63-04-04
гр. Шумен
Тел./ Факс: 054/82 80 45
гр. Варна
Тел.: 052/75-03-34
гр. Сливен
Тел./Факс: 044/ 667 758
гр. Бургас
Тел. /факс: 056/ 86 01 49 вътр. 37/42
гр. Стара Загора
Тел.: 042/60-18-46
гр. Хaсково
Тел.: 038/664 636

Предлаганите административни услуги може да заплатите, съгласно утвърденият ЦЕНОРАЗПИС или по ТАРИФАТА за таксите, които се събират от БИМ.    

Таксата може да бъде заплатена в брой или чрез ПОС терминално устройство в каса на БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път, чрез портала за електронни плащания https://pay.egov.bg/, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

 При плащане по банков път  банковите сметки  са: 

  

1. Заявления за достъп до обществена информация се подават и регистрират в деловодството на БИМ всеки ден от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 часа  на следния адрес:

гр. София, 1040,
бул. „Г. М. Димитров“ №52 Б, стая 218

телефон: 02 9702 776

факс: 02 9702 777

e-mail: bim-delovodstvo@bim.government.bg 

2. Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване.   

Нормативно основание: чл. 32 от Закона за измерванията.

3. Първоначална проверка на средства за измерване .  

Нормативно основание: чл. 38 от Закона за измерванията

4. Последваща проверка на средства за измерване.   

Нормативно основание: чл. 43 от Закона за измерванията

5.  Метрологичната експертиза на средствата за измерване.   

Нормативно основание: чл. 57 от Закона за измерванията

6. Предоставяне на справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване.   

Нормативно основание: чл. 17, т.3 от Устройствения правилник на БИМ

7. Изпитване на игрално оборудване/игрален софтуер.

8. Изпитване на тип фискално устройство (ЕКАФП, ФПР, EСФП, локална мрежа, ИАСУТД).   

Нормативно основание: чл. 8, ал. 3 от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

9. Извършване на експертиза на фискални устройства /проверка за съответствие на устройството с одобрения тип фискални устройства/.   

Нормативно основание:: чл. 14, ал. 1 Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

10. Извършване на контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки фискални устройства по предложение на органите на Националната агенция за приходите или на лица по чл. 3 от Наредба № Н-18, когато възникнат съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията.   

Нормативно основание: Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

11. Оценяване на съответствието на средства за измерване, в т.ч везни с неавтоматично действие.   

Нормативно основание:Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие (Директива 2009/23/ЕО) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване (Директива 2004/22/ЕО)

12. Изпитване за електромагнитна съвместимост.   

Нормативно основание: Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Устройствен правилник на БИМ.

13. Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно ЗИ и нормативните актове по прилагането му.   

Нормативно основание: Съгласно договореността с клиента.

14. Извършване на сертификация на сравнителни материали.   

Нормативно основание: Съгласно договореността с клиента.

15. Изпитване и валидиране на софтуер за обработка на резултати от измервания.   

Нормативно основание: Закон за измерванията и Устройствен правилник на БИМ

16. Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП.   

Нормативно основание: Чл. 14е, ал. 1 от Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензин.

17. Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства (ФУ).   

Нормативно основание: Чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

18. Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП.   

Нормативно основание: Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини