БИМ

Административни услуги

Информация за посочените по-долу админстративни услуги, извършвани от БИМ, може да се получи всеки ден от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 часа:

гр. София, 1797,
бул. Г.М.Димитров №52Б
Булстат: 175092070

  • на телефон: 02 9702 790;
  • факс : 02 9702 777
  • на електронен адрес: au-bim@bim.government.bg
  • и териториалните регистратури на БИМ, находящи се на:      
гр. Благоевград
Тел.: (073) 88-54-65
гр. Враца
Тел./ Факс: 092 / 64-75-37
гр. Видин
Тел.: 094/ 601 103
гр. Пловдив
Тел.: 032/ 633-142
гр. Габрово
Тел.: 066 / 80-13-98
гр. Ловеч
Тел.: 068 / 60-31-72
гр. Плевен
Тел./ Факс: 064/68-01-37
гр. Русе
Тел.: 082/ 82-02-92
гр. Велико Търново
Тел./ Факс: 062/63-04-04
гр. Шумен
Тел./ Факс: 054/82 80 45
гр. Варна
Тел.: 052/75-03-34
гр. Сливен
Тел./Факс: 044/ 667 758
гр. Бургас
Тел. /факс: 056/ 86 01 49 
гр. Стара Загора
Тел.: 042/60-18-46
гр. Хaсково
Тел.: 038/664 636

Начини на заявяване на административните услуги:

  • През портал за предоставяне на електронни услуги - https://e-bim.bim.government.bg/
  • Със заявление на гише в звено за административно обслужване
  • Със заявление по електронна поща
  • Със заявление по пощата
  • Устно, на гише в звено за административно обслужване

Предлаганите административни услуги може да заплатите, съгласно утвърденият ЦЕНОРАЗПИС или по ТАРИФАТА за таксите, които се събират от БИМ.    

Таксата може да бъде заплатена в брой или чрез ПОС терминално устройство в каса на БИМ или по банков път. Когато услугата се заявява по електронен път, чрез портала за електронни плащания https://pay.egov.bg/, таксата може да бъде заплатена и по електронен път.

 При плащане по банков път  банковите сметки  са: 

  

2- Заявления за достъп до обществена информация се подават и регистрират в деловодството на БИМ всеки ден от понеделник до петък между 9.00 и 17.30 часа  на следния адрес:

гр. София, 1797,
бул. „Г. М. Димитров“ №52 Б, стая 218

телефон: 02 9702 776

факс: 02 9702 777

e-mail: bim-delovodstvo@bim.government.bg 

765- Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване.   

Описание: Одобряването на типа е процедура съгласно българското законодателство за допускане на средствата за измерване до проверка, преди да бъдат въведени в експлоатация.  

Нормативно основание: чл. 32 от Закона за измерванията.

1297- Първоначална проверка на средства за измерване .     

Описание: За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

Нормативно основание: чл. 38 от Закона за измерванията

1769-Последваща проверка на средства за измерване.    

Описание: За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания. 

Нормативно основание: чл. 43 от Закона за измерванията

446- Метрологичната експертиза на средствата за измерване.      

Описание: Метрологична експертиза се извършва по искане на всяко лице или при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба.

Нормативно основание: чл. 57 от Закона за измерванията

661- Изпитване на игрално оборудване/игрален софтуер.   

Описание: Изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер се извършва, за да се оцени съответствието на техническите характеристики с изискванията, предвидени в нормативната уредба

Нормативно основание: Закон за хазарта - чл. 22, ал. 1, т. 8

1522Одобряване на типа на фискални устройства 

Описание: Изпълнение на нормативното задължение на производителите или вносителите на фискални устройства е да разпространяват и/или продават фискални устройства само от одобрен тип така, че да се гарантира, че фискалното устройство отговаря на определени технически и/или функционални изисквания.

Нормативно основание: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ФУ - чл. 8, ал. 3

1298- Извършване на експертиза на фискални устройства /проверка за съответствие на устройството с одобрения тип фискални устройства/.      

Описание: Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискални устройства (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Нормативно основание: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ФУ - чл. 14

1066- Извършване на контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки фискални устройства по предложение на органите на Националната агенция за приходите или на лица по чл. 3 от Наредба № Н-18, когато възникнат съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията.     

Описание: Услугата се предоставя при възникнали съмнения за несъответствие на фискални устройства с изискванията.

Нормативно основание: Наредба № Н-18 - чл. 59, ал. 1   

1754Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и средства за измерване.      

Описание: Оценяването на съответствието е процедура, състояща се от различни модули съгласно хармонизирано европейско законодателство, транспонирано в националното, за предоставяне на пазара и/или пускане в употреба на везни с неавтоматично действие и средства за измерване, обект на това законодателството.

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл.10 а, ал 2, т.2 

2324- Изпитване за електромагнитна съвместимост.      

Описание: Оценяване на съответствието на продуктите, чрез провеждане на изпитвания за електромагнитна съвместимост на електронни и електрически съоръжения за използване в жилищна, търговска, лекопромишлена и промишлена среда, устройства за обработка на информацията, средства за измерване, електрически осветителни устройства, телекомуникационни съоръжения, автомобилна електроника, алармени и съобщителни съоръжения. 

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл.10а, ал. 2, т.1, Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 7

1065-Калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно ЗИ и нормативните актове по прилагането му.   

Описание:   Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Нормативно основание: Закон за измерванията, чл.10а, ал.2, т.2.

2363- Извършване на сертификация на сравнителни материали.    

Описание:  Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 22, ал. 6.

2269-Оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари.      

Описание: Създаване на възможност за осъществяване на контрол от лица, които са трета независима страна, чрез проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите.

Нормативно основание: Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 30к, ал. 1, Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини - чл. 14г, ал. 1, и Приложение №5   

2932 Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет,интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)  

Описание: Вписване в Регистъра на лицата получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет, интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)

Нормативно основание: Закон за данък върху добавената стойност - чл. 118, ал. 2   

За услугата се заплаща такса съгласно "Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология" - Чл.15а (Нов - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За дейности по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.

1755- Регистрация на фирми, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства.   

Нормативно основание: Закон за данък добавена стойност - чл. 118, ал. 5

668- Одобряване на програмни модификации на одобрен тип фискално устройство    

Описание: Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Нормативно основание: Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез ФУ - чл. 8, ал. 4   


669- Извършване на измервания и метрологични изследвания, съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории    

Описание: Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 10а, ал. 2, т. 1   

1197- Издаване на свидетелство за съответствие на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност   

Описание: Задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ.   

Нормативно основание: Наредба № Н-18 - чл. 54; чл. 55; чл. 56   


1673- Разпространяване чрез калибриране на единиците от националните еталони към следващите по точност еталони в страната    

Описание: Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната. 

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 17, ал. 2, т. 3

1885-Организиране на междулабораторни сравнения и осигуряване на международно проследими референтни стойности    

Описание: Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната.

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 10, ал. 2, т. 1в   

Заявление - в свободен текст   


2933 Утвърждаване на национален еталон      

Описание на услугата: Утвърждаването на национален еталон гарантира неговото най-високо ниво за страната и неговата международна еквивалентност

Нормативно основание: Закон за измерванията - чл. 19 и Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните - чл. 9

Други услуги, които се предоставят от БИМ

Проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП.      

Описание: Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, се установява чрез проверка, която има за цел да установи дали съотношението пари/бензин отговаря на нормативните изисквания.

Нормативно основание: Закон за чистотата на атмосферния въздух - чл. 30к, ал. 1, Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, издадена на основание чл. 9б от Закона за чистотата на атмосферния въздух - чл. 9б; чл. 14г, ал. 1

Издаване на удостоверение за одобряване на типа на електронните таксиметрови апарати с фискална памет      

Описание: Насърчаване на малък и среден бизнес   

Нормативно основание: Закон за автомобилните превози - чл. 24б