Консултативни органи

Научният съвет

Научният съвет по метрология е Консултативния орган към председателя на Българския институт по метрология.

Научният съвет по метрология разглежда проектите на дългосрочната програма за развитие на националните еталони и дългосрочната програма за развитие на националната система за сертифицирани сравнителни материали и докладите по изпълнението им и консултира председателя на Българския институт по метрология по въпроси, свързани с националните еталони, метрологичните изследвания и обучението в областта на метрологията.

В Научния съвет по метрология се включват учени и специалисти в областта на метрологията.   

Националният съвет по метрология

Националният съвет по метрология е един от Консултативните органи към Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Той разглежда проекти на нормативни актове, програми и концепции за развитие на метрологията и дава становища и предложения по други въпроси, поставени от министъра на икономиката и енергетиката. Състои се от 26 членове като включва:

  • По един представител на Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за ядрено регулиране, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" и на Българския институт за стандартизация, определени от съответния министър или ръководител на ведомство;
  • Петима представители на научната общност, определени по споразумение между председателя на Българската академия на науките и председателя на Съвета на ректорите;
  • Четирима представители на национално представените организации на работодателитепо чл. 35 от Кодекса на труда, определени по споразумение между тях;
  • Двама представители на сдруженията на потребителите, определени по споразумение между тях;
  • Двама представители на сдруженията на метролозите, определени по споразумение между тях.
  • Членове на Националния съвет по метрология.

Със заповед № Р –16-432/ 04.05.2007г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се определят следните членове на Националния съвет по метрология:

Анета Иванова, главен експерт в Министерството на околната среда и водите;

Силвана Любенова, директор на дирекция “Европейска интеграция”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

д-р Тодор Юнаков, главен експерт в дирекция “Медицински дейности”, Министерство на здравеопазването;

Евдокия Абаджиева, и.д. началник отдел в дирекция “Национална транспортна политика”, Министерство на транспорта;

Поля Демирева, началник група в Институт за специална техника към Министерство на вътрешните работи;

полк. Тане Танев, началник отдел в дирекция “Военна стандартизация, качество и кодификация”, Министерство на отбраната;

Венцислав Ценов, изпълнителен директор на ИА “Борба с градушките”към Министерство на земеделието и горите;

Соня Георгиева, началник на отдел в дирекция “Технически правила и норми”, Министерство на регионалното развитие и благоустройство;

Лъчезар Костов, заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране;

Павлина Данаилова, главен директор на ГД “Метрологичен надзор” в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

Катерин Катеринов, председател на Българския институт по метрология;

Елза Янева, изпълнителен директор на Българска служба за акредитация;

Ивелин Буров, председател на УС на Българския институт за стандартизация;

доц. д-р Бранко Сотиров, катедра “Технология на машиностроенето и металорежещите машини” към Машино-технологичен факултет при РУ “Ангел Кънчев” – Русе;

доц. д-р Васил Богоев, катедра “Прецизна техника и уредостроене” към Машиностроителен факултет при Технически университет – София;

ст.н.с. д-р Иван Хавезов, институт по обща неорганична химия;

ст.н.с. д-р Стефка Карталева, Институт по електроника;

ст.н.с. д-р Петко Витанов, директор на Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници;

Блага Шинева, представител на Асоциация на индивидуалния капитал в България;

Димитър Бранков, представител на Българската стопанска камара;

Радосвета Господинова, експерт в Съюза за стопанска инициатива;

Велизар Велинов, експерт в Съюза за стгопанска инициатива;

Емил Цонев, представител на Федерацията на потребителите в България;

Мария Нанкова, представител на Независимия съюз на потребителите в България;

д-р Весела Константинова, заместник-председател на Съюза на метролозите в България;

Иван Темнисков, председател на Сдружение БУЛЛАБ.