Законова метрология

Законовата метрология е тази част от метрологията, която е предмет на законов/регулаторен контрол. Дейностите по законова метрология се извършват от органи, определени с нормативен акт.

Законът за измерванията (ЗИ) е основният нормативен документ от българското законодателство, който регулира дейността по осигуряване на точността и достоверността на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

Метрологичен контрол (MK) на средства за измерване обхваща:

 1.  Контрол на средства за измерване;      
 • Одобряване на типа на СИ;   
 • Първоначална проверка на СИ;   
 • Последваща проверка на СИ.         

2.  Метрологична експертиза на средства за измерване;   

3.  Контрол на предварително опаковани продукти и на опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване.

Съгласно Устройствения правилник на БИМ дейността по контрол и експертиза на средства за измерване е възложена на Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” (ГД МИУ) и Дирекция "Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения" (Д ИСИУС)

Като част от специализираната администрация

Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди”,

 • осъществява координация и методическо ръководство на дейността на регионалните отдели на ГД "Мерки и измервателни уреди";
 • извършва първоначална и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на етап II на УБП;
 • оправомощава лица за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП.

Дирекция "Изпитване на средства за измерване, устройства и съоръжения",

 • извършва изследване и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол, чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер;
 • извършва дейности по оценяване на съответствието на средства за измерване в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.
 • извършва дейности по изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда в изпълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
 • води регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;
 • извършва калибриране на еталони и средства за измерване, които не подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;
 • изпитва игрални съоръжения и използвания в тях софтуер за целите на оценяване на изискванията към тях съгласно Закона за хазарта и нормативните актове по прилагането му при спазване на изискванията на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите;
 • изпитва фискални устройства и използвания в тях софтуер за целите на оценяване на изискванията към тях съгласно Наредба № Н-18 на Министерство на финансите и Наредба №35 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията при спазване на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и Валутния закон в областта на правното регулиране на дейността на обменните бюра за валута и на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите;
 • води регистър на одобрените типове ФУ;
 • извършва експертизи на фискални устройства;
 • извършва регистрация на сервизи за обслужване на фискални устройства.

ГД МИУ и Д ИСИУС

 • участват в работата на Международната организация по законова метрология (OIML), Организацията за евро-азиатско сътрудничество между държавните метрологични институти (COOMET), Европейската организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC) и във връзка с Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), в работата на Икономическата комисия за Европа в ООН;
 • участват с лектори в курсове и семинари, организирани в учебния център на БИМ;
 • предоставя консултации в областта на измерванията.