Законова метрология

Законовата метрология е тази част от метрологията, която е предмет на законов/регулаторен контрол. Дейностите по законова метрология се извършват от органи, определени с нормативен акт.

Законът за измерванията (ЗИ) е основният нормативен документ от българското законодателство, който регулира дейността по осигуряване на точността и достоверността на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания.

Метрологичен контрол (MK) на средства за измерване обхваща:

1. Контрол на средства за измерване;

 • Одобряване на типа на СИ;
 • Първоначална проверка на СИ;
 • Последваща проверка на СИ.

2. Метрологична експертиза на средства за измерване;

3.Контрол на предварително опаковани продукти и на опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване.

Съгласно Устройствения правилник на БИМ дейността по контрол и експертиза на средства за измерване е възложена на Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди” (ГД МИУ)

Като част от специализираната администрация

Главна дирекция “Мерки и измервателни уреди”,

1. по прилагането на Закона за измерванията и актовете по прилагането му:

 • извършва преглед на документи, изследване чрез изпитване на средствата за измерване и използвания в тях софтуер, оценяване на съответствието и подготвя предложения за одобряване типа на средства за измерване, които подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му;
 • води публичен регистър на одобрените за използване типове средства за измерване;
 • извършва първоначални и последващи проверки на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва метрологична експертиза на средства за измерване, които подлежат на контрол;
 • извършва калибриране на еталони и средства за измерване в области, които са определени от председателя на Института;
 • извършва измервания и метрологични изследвания, в т.ч. на софтуер, който е свързан с измервания;
 • участва с лектори в курсове и семинари, които са организирани от Учебния център на Института;
 • предоставя консултации в областта на законовата метрология;

2. по прилагането на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

 • упражнява чрез проверки контрол на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП;
 • извършва дейности във връзка с оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, които съответстват на Етап II на УБП;

3. по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност и актовете по прилагането му:

 • извършва изпитвания, изготвя становища за съответствие с функционалните и техническите изисквания и подготвя предложения за одобряване типа на ФУ, в т.ч. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП), фискални принтери (ФПр) и фискални устройства, вградени в автомат на самообслужване (ФУВАС), на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и на локални мрежи от ФУ и ИАСУТД;
 • извършва контролни изпитвания на ФУ;
 • води публичен регистър на одобрените типове ФУ (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС), ЕСФП, локални мрежи от ФУ и ИАСУТД;
 • извършва експертизи на ФУ;
 • извършва дейности във връзка с издаване на разрешения и води публичен регистър на лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД;
 • извършва дейности по заличаване от регистъра по буква "в" и отнемане на разрешението по буква "д";
 • извършва първоначални и последващи проверки на ЕСФП;
 • извършва съвместни контролни действия с други институции във връзка с контрола на ФУ и ИАСУТД;

4. по прилагането на Валутния закон и на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 74 от 2003 г.), извършва изпитване и подготвя предложения за издаване на свидетелство за съответствие на вграденото в автомата за обмяна на валута фискално устройство с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 106 от 2006 г.);

5. по прилагането на Закона за хазарта:

 • води публични регистри за типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната;
 • оказва съдействие в рамките на своята компетентност на органите на Националната агенция за приходите, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • изготвя официални становища и справки, в рамките на своята компетентонст, по искане на Националната агенция за приходите;
 • извършва проверки за съответствието на игрално оборудване с регистрираните типове и модификации по искане на органите на Националната агенция за приходите;   
 • лабораторията за изпитване на игрални съоръжения към БИМ може да извършва изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване, предназначени за използване на територията на страната.

6. извършва дейности по оценяване на съответствието, предвидени в разрешенията за извършване на оценяване на съответствието, които са издадени съгласно:

 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (ДВ, бр. 23 от 2016 г.);

7. извършва изпитване за електромагнитна съвместимост и въздействия на околната среда.