Ползватели      

Информация за средствата за измерване на геометрични величини

Предназначение: Материални мерки за дължина са средства за измерване, включващи скали с деления, представени в единици за измерване на дължина.

Методи на контрол: Материалните мерки за дължина се пускат на пазара и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Материалните мерки за дължина от одобрен тип се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г.

При първоначална проверка на материалните мерки за дължина от одобрен тип се проверява всяка представена мярка за дължина или партиди от мерки за дължина.

По искане на производителя или на вносителя първоначалната проверка на партиди мерки за дължина може да се извърши по статистически метод, определен в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, чрез проверка на извадка от партидата, когато лицето удостовери, че мерките вече са проверени.

Статистическият метод се прилага, когато:

 • партидата се състои от мерки за дължина от един и същ тип;
 • мерките за дължина са от един и същ клас на точност;
 • мерките за дължина са произведени по един и същ начин.

Първоначалната проверка се извършва след подаване на заявление за проверка.

Задължение на притежателя/ползвателя:

 • Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.
 • Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Последващата проверка се извършва.
 • Периодичността на проверките е определена в Заповед № А-616 от 11 септември 2018 г. на председателя на ДАМТН, изменена с Заповед №  А-259 от 24 април 2021 г. В останалата част Заповед № А-616/11.09.2018 г. остава в сила;
 • Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Контакти   

Проверките се извършват в:

гр. София – ГД МИУ