Производители/Вносители

Информация за  манометри 

Информация за средствата за измерване

Предназначение: Манометрите са средства за измерване на налягането на флуид, затворен или протичащ в обем, с еластичен измервателен елемент - тръбна пружина (бурдонова тръба), плоска пружина (мембрана), мембранна кутия или силфон.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел X на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Манометрите се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара манометри, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа    

Одобряването на типа на средствата за измерване включва:

  • преглед на документите и техническото досие на типа средство за измерване;
  • изпитване на образци от типа средство за измерване;
  • оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
  • издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

Контакти

Отдел "Оценяване на съответствието на средства за измерване"   

Началник отдел: Христина Соколова
ГД "Мерки и измервателни уреди"
1040 София
бул. "Г. М. Димитров" 52 Б
Тел.: (+359 2) 9702 799
Мобилен: 0878 241 504
E-mail: h.sokolova@bim.government.bg