Производители/Вносители

Информация за средствата за измерване

УРЕДИ И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА РАДИОАКТИВНИ ЕМИСИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА

Предназначение: Системите за контрол на радиоактивни емисии в околната среда са стационарни средства за измерване, предназначени за измерване на обемна и/или масова активност на радионуклиди, извеждани в околната среда в газообразна, аерозолна и/или в течна форма.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXVІІІ на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Системите за контрол на радиоактивни емисии в околната среда се пускат в действие след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда ги представят за първоначална проверка.

УРЕДИ И СИСТЕМИ ЗА РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА РАДИАЦИОННИЯ ФОН

Предназначение: Уредите за радиационен контрол са преносими, транспортируеми или стационарни средства за измерване, които се използват за осигуряване на радиационната защита.Стационарните системи за радиационен контролса предназначени за непрекъснато измерване на характеристики на радиационното поле на околната среда. Тези системи могат да имат един или няколко измервателни канала

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXVІ на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Уредите за радиационен контрол се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки. Стационарните системи за радиационен контрол и системите за мониторинг на радиационния фон се пускат в действие след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара уреди за радиационен контрол, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ. Производителите или вносителите, които пускат на пазара стационарни системи за радиационен контрол и системи за мониторинг на радиационния фон ги представят за първоначална проверка.

Процедура за одобряване на типа  

Одобряването на типа на активни индивидуални дозиметри включва:

  • Преглед на документите и техническото досие;
  • Изследване на един брой от типа средство за измерване;
  • Оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
  • Издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

ИНДИВИДУАЛНИ ДОЗИМЕТРИ И ДОЗИМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ

Предназначение: Активните и пасивните индивидуални дозиметри и системите за индивидуален дозиметричен контрол са средства за измерване на индивидуална еквивалентна доза и/или мощност на индивидуалната еквивалентна доза (само електронните индивидуални дозиметри) от фотонно, неутронно и бета-лъчение.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXV на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Активните индивидуални дозиметри се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки. Пасивните индивидуални дозиметри, използвани в дозиметрични системи, се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител:Производителите или вносителите, които пускат на пазара активни индивидуални дозиметри, предназначени за използване в случаите по чл. 5 от Закона за измерванията (ЗИ), подават заявление за одобряване на типа в БИМ. Производителите или вносителите, които пускат на пазара системи за индивидуален дозиметричен контрол ги представят за първоначална проверка.

Процедура за одобряване на типа  

Одобряването на типа на активни индивидуални дозиметри включва:

  • Преглед на документите и техническото досие;
  • Изследване на три броя от типа средство за измерване;
  • Оценяване съответствието на типа средство за измерване с техническите и метрологичните изисквания към него;
  • Издаване на удостоверение за одобрен тип средство за измерване и вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.

СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИНКОРПОРИРАНАТА В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО АКТИВНОСТ

Предназначение: Системите за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност (целотелесни броячи) са средства за измерване, предназначени за идентифициране на инкорпорирани гама-излъчващи радионуклиди, попаднали в човешкото тяло чрез вдишване, поглъщане и/или през кожата и за определяне на инкорпорирана активност.

Нормативно позоваване: Техническите и метрологични характеристики са определени в Глава втора, Раздел XXVІІ на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Методи на контрол: Системите за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност се пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

Задължение на производител/вносител:Производителите или вносителите, които пускат на пазара системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност ги представят за първоначална проверка.

Контакти

ГД "Мерки и измервателни уреди"   

Регионален отдел – Враца   
Началник сектор: Росица Миткова
5500 Ловеч
ул. "Хан Кубрат" №10
Тел.: (+359 68) 603 167
Мобилен: 0878 241 568
E-mail: r.mitkova@bim.government.bg