16 НОЕМВРИ 2018 г. - ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ЗА СВЕТОВНАТА МЕТРОЛОГИЯ

16-11-2018г.

На 16 ноември 2018 г. бяхме свидетели на исторически момент за световната метрология в частност и световната наука като цяло. По време на 26-та Генерална конференция за мерки и теглилки (CGPM) беше единодушно приета резолюция А за дефинирането на всички основни единици от Международната система SI въз основата на фундаментални физични константи. Това решение е най-значителното събитие в областта на метрологията след Конвенцията за метъра.

Сега можем да кажем, че идеята за единна система от измервателни единици „за всички хора и за всички времена” вече има своето ново развитие и е валидна за цялата вселена.

Новите дефиниции на единиците са въз основа на следните седем фундаментални константи:   

БИМ

История:

В съвременната история на метрологията основополагащо събитие е „Конвенцията за метъра”, която е подписана от 17 държави през 1875 г. (Към момента 60 държави са пълноправни членове, а 43 – асоциирани. България е пълноправен член от 1911 г.). Създаден е Международният комитет за мерки и теглилки, постоянно действащ орган със седалище в Париж, а като върховен орган е определено да бъде Генералната конференция. Създава се и Международното бюро по мерки и теглилки. Това поставя началото на единна система от измервателни единици, предназначена „за всички хора и за всички времена”. На практика се въвежда метричната система. Създават се първите световни еталони – метър и килограм. Те представляват практическа реализация на единиците и са изработени от платино-иридиева сплав. По-късно са добавени останалите основни единици, създадена е Международната система единици SI. Решението за нея е взето на 11-та Генерална конференция по мерки и теглилки през 1960 г.

SI:

Международната система SI включва 7 основни единици – единицата за маса - килограм, за дължина – метър, за време – секунда, за електричен ток – ампер, за температура – келвин, за количество вещество – мол и за интензитет на светлината – кандела.

С развитието на науката и технологиите се създават възможности за по-точно възпроизвеждане и научно дефиниране на единиците на базата на фундаментални физични закони и константи. Така например секундата още преди много години престава да се определя на базата на времетраенето на 1 завъртане на земята около собствената й ос (1 денонощие). От 1967 г. секундата се определя посредством честотата на трептене на атома на елемента цезий 133. От 1983 г. метърът се определя посредством скоростта на светлината във вакуум. През 1979 г. е приета дефиницията за кандела.

Дефинициите на останалите 4 основни единици до настоящия момент не бяха въз основа на фундаментални константи. Най-драстичен е случаят с килограма. Истински куриоз е, че идеята за единицата за маса е от 18 век, реализацията е от 19 век и тя не е променена до настоящия момент – това продължава да бъде прототипа, изработен от платино-иридиева сплав и съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки повече от 120 години.

Голямата трудност за приемането на новите дефиниции произтича от необходимостта фундаменталните физични константи да бъдат определени с достатъчно голяма точност. Усилията на водещите учени метролози през последните 20 години доведоха до забележителни резултати. За това допринесе и невероятното развитие на технологиите.

Сега можем да кажем, че идеята за единна система от измервателни единици, „за всички хора и за всички времена” вече има своето ново развитие и е валидна до цялата вселена.

На 26-та Генерална конференция за мерки и теглилки (CGPM), която се състоя от 13 до 16 ноември 2018 г. в Париж, Версай, Р. България в качеството й на пълноправен член на Конвенцията за метъра беше представлявана от г-н Паун Илчев, и.д. председател на БИМ и г-н Сашо Недялков, гл. директор на ГД „Национален център по метрология”.

Новите дефиниции на единиците влизат в сила от 20 май 2019 г., когато е годишнината от подписването на Конвенцията за метъра.