ДО ТЪРГОВЦИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

31-03-2021г.

С § 72 (1) от Преходните и заключителни разпоредби на изменението и допълнението на Наредба №34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (Наредбата), обн. ДВ. бр.9 от 02.02.2021 г., се регламентира:

„В срок до 3 месеца от влизането в сила на Наредбата (02.05.2021 г.) лицата по чл. 3 привеждат електронните таксиметрови апарати с фискална памет в състояние, което позволява първоначалната такса да се отчита в размер съгласно § 19 относно чл. 21, ал. 1, т. 12, буква "е".

В тази връзка Българският институт по метрология Ви информира:

  • 1.Поради наличните технически и човешки ресурси РО на ГД МИУ – гр. София към БИМ може да приема и да извършва проверки на до 60 системи „таксиметров апарат-автомобил“ дневно. Приемът се осъществява чрез дневен график на принципа „по ред на пристигане“.
  • 2.За да улесни водачите на таксиметрови автомобили при спазването на кратките срокове, които са определени в ПЗР на Наредбата, БИМ предоставя възможността проверките на СТАА от области София-град, Софийска и Перник да бъдат извършвани:
  • 2.1.от сектор Благоевград на РО София с данни за контакт:

гр. Благоевград

Ул „Стефан Стамболов“ №11

Тел.:(073) 88 54 65

Мобилен: 0878 241 550

Началник на сектор: Бианк Мирчев

  • 2.2.от РО на ГД МИУ – гр. Враца с данни за контакт:

гр. Враца

Ул. „Генерал Леонов“ №95, І - ви етаж

Tел.:(092) 64 75 37

Mобилен: 0878 241 560

Началник на отдел: Лиляна Коцева

  • 2.3.за периода от 06.04. 2021 г. до 08.04.2021 г., РО на ГД МИУ – гр. Враца ще организира проверочен пункт и на територията на гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман“ №40, в района на бензиностанция „НИКСМЕТАЛ“. Проверочният пункт ще функционира с работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч. Данните за контакт са съгласно т. 2.2.

Всяка допълнителна информация по отношение на ситуацията ще бъде публикувана своевременно на сайта на БИМ:

http://bim.government.bg/bg/novini

РЪКОВОДСТВОТО НА БИМ   

свързана публикация   

свързана публикация