Информационен ден за целевите групи по проект: „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“, договор № BG16RFOP002-2.011-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

12-07-2019г.

На 19.07.2019 г. ще се проведе информационен ден за целевите групи по проект: „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“, договор № BG16RFOP002-2.011-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие