Оценка на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

23-01-2019г.

Европейската комисия организира оценка на Директива 2014/35/ЕС с цел да се определи дали Директивата съответства за предвидената си цел от гледна точка на ефективност, ефикасност, релевантност, кохерентност и добавена стойност за Европейския съюз. С определени изключения LVD се прилага за електрични съоръжения с напрежение между 50 V и 1000 V (АС) или между 75 V и 1500 V (DC), които се пускат на Европейския пазар, такива като електрически печки, перални и сушилни машини, тостери, телевизори, принтери, лампи и др. Въз основа на заключенията по отношение на състоянието на директивата ЕК ще прецени кои са следващите стъпки за нейното усъвършенстване. С тази цел се организира обществена консултация, с която да се събере информация от обществеността (потребители, търговци и други икономически оператори, органи на властта и др.) по отношение на това дали възникват проблеми при прилагането на директивата и какви подобрения биха могли да се предвидят. Обществената консултация е инструмент за идентифициране на трудности в прилагането, които могат да наложат регулаторни и/или нерегулаторни коригиращи мерки.

Вашeто мнение бихте могли да изразите на следните линкове:

За заинтересовани страни (stakeholders) – до 31.01.2019 г.:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LVDStakeholderSurvey

За обществено обсъждане – до 4.04.2019 г.:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5291384/public-consultation_en