Проведена среща на техническия комитет към COOMET

30-09-2020г.

Участие в годишното заседание на Техническия комитет ТК 1.7 по "Фотометрия и радиометрия" на COOMET

На 16.09.2020 г. се проведе 18-то годишно заседание на Техническия комитет ТК 1.7 по "Фотометрия и радиометрия" на Организацията за Евро-азиатско сътрудничество на националните метрологични институти - CООМЕТ. За първи път заседанието се проведе онлайн под формата на видеоконференция в платформата Zoom.

Видеоконференцията беше организирана от Секретариата на CООМЕТ - Белоруския държавен институт по метрология – БелГИМ. В срещата взеха участие представители на метрологичните институти от 12 страни - членки на COOMET.

От името на Българският институт по метрология в заседанието взеха участие Николай Александров – н-к отдел „Оптика акустика и вибрации” и контактно лице от БИМ в ТК 1.7 и Калоян Попов – младши експерт в отдел ОАВ на ГД НЦМ.

Заседанието откри ръководителя на Техническият комитет 1.7 на CООМЕТ д-р Анатолий Безкупский от метрологичният институт на Молдова INM. То се проведе съгласно дневния ред, предложен от организаторите и приет от участниците.

Заседанието продължи с обсъждане на ключовите CCPR сравнения.

Информация за проведените сравнения представиха д-р Щефан Кюк от метрологичния институт на Германия – РТВ и д-р Борис Хлевной от метрологичния институт на Русия.

След обсъждането на CCPR сравненията започна обсъждането на текущите сравнения на COOMET. Отчетите по тези сравнения бяха представени както следва:

 • COOMET.PR-K 3a (тема КООМЕТ: 368/BY/06), Интензитет на светлината. Сравнението е приключило и финалният доклад е публикуван;
 • COOMET.PR-S5 (тема КООМЕТ: 429/RU/08), Спектрален коефициент на пропускане;
 • COOMET.PR-S7 (тема КООМЕТ: 599/RU/13), Мощност на лазерно лъчение;
 • COOMET.PR-S9 (тема КООМЕТ: 688/RU/16), Поляризационна модова дисперсия в оптични влакна;
 • COOMET.PR-S8 (тема КООМЕТ: 689/RU/16), Дължина на вълната в оптични влакна;
 • СOOMET.PR-S10 (тема КООМЕТ: 640/By-a/14), Цветни координати и цвят на пропускащи образци;
 • CООМЕТ: 730/UA-a/17, Сравнение за спектрален коефициент на пропускане в UV област на спектъра от 200 до 380 nm;
 • CООМЕТ: 736/RU-a/17, Дифузно поглъщане на материали при пропускане;
 • CООМЕТ: 735/RU-a/17, Дифузно поглъщане на материали при отражение;
 • COOMET.PR-K1.a.2018 (тема КООМЕТ: 741/RU/18), Спектрална плътност на енергетично лъчение в диапазона за дължина на вълните 250-2500 nm;
 • COOMET.PR-S11 (тема КООМЕТ: 743/UA/18), Цветни координати и цвят на отразяващи образци;
 • CООМЕТ: 781/UZ-a/19, Пилотно сравнение за спектрален коефициент на пропускане от 400 до 1000 nm;
 • COOMET.PR-SXX (тема KООМЕТ: 805/UA/20), Допълнително сравнение по спектрално-селективни пропускащи материали.


След обсъждането на сравненията по СООМЕТ, информация за планираните нови сравнения на другите регионални метрологични организации - EURAMET, APMP и SIM представиха д-р Анатолий Безкупский и д-р Щефан Кюк.

Срещата продължи с обсъждането на представените възможности за калибриране и измерване (CMC) и проведените регионални и междурегионални експертизи на СМС.

Кратки информационни съобщения за развитието на еталонната база в областта на фотометрията и радиометрията на страните – членки на ТК 1.7 бяха дадени на базата на предварително изпратените презентации от участниците в срещата.

Решено бе следващото заседание на ТК 1.7 да бъде проведено през 2021 г. в Москва.

Последва представяне на кратка информация за Стратегията и Програмата за развитие на CООМЕТ в частта ТК 1.7.

Заседанието завърши с разглеждане на организационни въпроси.