Проведени срещи на WELMEC на 28 и 29.09.2020 г.

01-10-2020г.

На 28 и 29 септември 2020 г. се проведоха две последователни онлайн събития на Европейската организация за сътрудничество в областта на законовата метрология (WELMEC), а именно – последната заключителна среща на Комитета на организацията, създадена с Меморандум за разбирателство през 1990 г. (WELMEC MoU), и първата официална среща след учредяването през 2019 г. на Комитета на асоциацията с нестопанска цел, регистрирана съгласно немското законодателство (WELMEC e. V.).

В събитията участваха делегати от 37 европейски страни.

Информация за взетите решения от проведените срещи бихте могли да откриете тук (линк)

Среща на WELMEC MoU

След като бяха представени темите от дневния ред и проведени дискусии по тях, основните решения, които Комитетът взе на срещата на 28.09.2020 г., са:

 • Одобрява прегледа на финализираните и неприключилите задачи от предишните срещи на Комитета;
 • Одобрява протокола от 36-та среща на Комитета, проведена в Бърно през 2019 г.
 • Приема годишния доклад на председателя на организацията;
 • Приема годишния доклад на Секретариата и благодари на EURAMET за постоянната подкрепа за работа на секретариата на WELMEC през последните три години, в частност на Юта Бендер, Волфганг Шмидт, Ванеса Петру и Джейн Уелш.
 • Одобрява финансовия отчет;
 • Съгласен е председателя Грегор Дудле да бъде освободен от отговорност за финансовата 2019 г.
 • Приема докладите на всички работни групи към организацията;
 • Одобрява работните програми на всички работни групи към организацията;
 • Одобрява следните ревизирани ръководства:

o2.4 Guide defining non-critical constructions for NAWI and AWI, the Guide will be published as soon as Guide 2.10 is also approved;

o6.8 Guide on the Verification of Drained Weight, Drained Washed Weight and Deglazed Weight

o7.3 Reference Architectures -Based on WELMEC Guide 7.2

o7.4 Exemplary Applications of WELMEC Guide 7.2

o8.1 Guide on Terms and definitions in MID(with minor corrections)

o8.9 Common Application –Capacity Serving Measures (CSM)

o8.21 Common application

o10.5 Guide for the marking of Fuel Dispensers

o11.1 Common Application for Utility Meters

o11.3 Guide for sealing of Utility meters

o11.4 Guide for Information in the Type Examination Certificate, to be Borne by and to be Accompanied (or provided) by the Markings on the Gas Meters

o12.1 Taximeters common application.

 • Одобрява ревизията на следните глави на Ръководство 7.2:

oChapter 10.1 of Guide 7.2 (Water Meters)

oChapter 10.4 of Guide 7.2 (Energy Meters)

oChapter 10.7 of Guide 7.2 (Taximeter)

 • Одобрява следните нови ръководства:

o7.5 Software in NAWIs

o10.14 Guide for evaluating a pre setting device for Fuel Dispensers

o13.1 Common application for utility meters (water meters andthermal energy meters)

o13.2 Water meters or Thermal energy meters equipped with additional functionalities and ancillary devices

o13.3 Guide for sealing of Water and Thermal energy meters

 • Одобрява следните ревизирани таблици за съответствие:

oCT 006 II (OIML R51 1:2006)

oCT 006 III (OIML R61 1&2:2017)

oCT 006 IV (OIML R107 1:2007)

oCT 006 V (OIML R50 1&2:2014)

oCT 006 VI (OIML R106 1:2011)

oCT 009 IV (OIML R129:2000)

 • Благодари на ръководителите на работните групи и на самите работни групи за извършената от тях работа през годината;
 • С оглед на закриването на WELMEC MoU реши:

oДа прехвърли всички дейности на съществуващите работни групи към WELMEC e. V.;

oДа закрие съществуващите работни групи до 30 септември 2020 г.;

oДа прехвърли всички неприключили задачи на Комитета на WELMEC e. V.;

oДа прехвърли собствеността на всички ръководства на WELMEC, на съдържанието на електронната страница на WELMEC и на всички останали публикации, контролирани от WELMEC към WELMEC e. V.;

oДа закрие съществуващия уебсайт веднага след като започне работа новият сайт на WELMEC e. V.

 • Приема, че в изпълнение на Решение 36/15 (5-ти булет) активите, натрупани чрез членски внос до 2019 г. са прехвърлени към WELMEC e. V.;
 • Приканва всчики пълноправни и асоциирани членове, които все още не са изпратили приносно писмо, да сторят това;
 • Реши да прехвърли сумата от закръгления в размер на 1647.93 евра към WELMEC e. V.;
 • Реши да прехвърли постъпилите през 2020 г. вноски от членски внос към WELMEC e. V.;
 • Прие, че горепосочените трансфери да бъдат направени при условие, че WELMEC e. V. поеме също и задълженията на WELMEC MoU.
 • Инструктира председателя:

oДа закрие банковата сметка към Чешката национална банка;

oДа организира окончателна финансова ревизия;

oДа организира финансов одит;

oДа проведе гласуване по електронна поща за последната финансова ревизия и за освобождаване на председателя от финансова отговорност;

 • Декларира, че Меморандумът за разбирателство трябва да бъде прекратен веднага след като приключи изпълнението на Решение 37/14 и Решение 37/15.
 • Инструктира председателя да информира всички пълноправни и асоциирани членове.
 • Благодари на сегашните и бившите председатели и заместник-председатели за работата им.

Среща на WELMEC e. V.:

Първата редовна среща на WELMEC e. V. бе проведена на 29.09.2020 г. при изключителен интерес от страна на участниците. От изложението стана ясно, че към момента в нея членуват 37 европейски държави (само 2 от държавите членки на WELMEC MoU все още не са подновили участието си в новата организация). На нея бяха обсъдени редица теми от съществено значение за юридическото лице с нестопанска цел.

В резултат на проведените дискусии Комитетът на WELMEC e. V. стигна до следните решения:

 • Одобрява протокола от проведената през 2019 г. учредителна среща;
 • Одобрява наемането на секретар на WELMEC e. V., следвайки решението от проведеното гласуване по електронна поща;
 • Одобрява и приема неприключилите задачи от WELMEC MoU;
 • Одобрява и приема работните програми на всички работни групи, създадени към WELMEC MoU;
 • Одобрява и приема таблиците за съответствие, ръководствата и информационните документи, публикувани от WELMEC MoU и цялото съдържание на електронната страница: https://www.welmec.org/
 • Отбелязва, че WELMEC MoU прехвърля активите си към WELMEC e. V. и неговите задължения, възникващи от дейността на WELMEC MoU до закриването й, и поема тези задължения;
 • Създава следните работни групи:

oWG2: Теглилки и везни

oWG5: Метрологичен надзор

oWG6: Предварително опаковани продукти

oWG7: Софтуер

oWG8: Общо приложение на MID и NAWID

oWG10: Измервателно оборудване за течности, различни от вода

oWG11: Разходомери за газ и електромери

oWG12: Таксиметрови апарати

oWG13: Водомери и средства за измерване на термална енергия

и одобрява техническите им задания.

 • Одобрява процедурните правила;
 • Реши да фиксира членския внос за 2021 г. на 1400 евра;
 • Одобрява проекта на бюджет за 2021 г. с общи приходи от 78 780 евра и общи разходи от 160 000 евра;
 • Избра Павел Кленовски за председаател на WELMEC e. V.;
 • Избра Марк Воутерс за зам.-председател на WELMEC e. V.
 • Избра Зияд Джемич, Туомо Валкепаа и Вилфрид де Ваал в изпълнителния борд на WELMEC e. V.;
 • Избра следните ръководители на работните групи:

oWG2: Иван Криз (Чехия)

oWG5: Хермин ван Рей (Нидерландия)

oWG6: Мария Лой (Германия);

oWG7: Флориан Тил (Германия);

oWG8: Тома Ломач (Франция)

oWG10: Александра Левицка (Полша)

oWG11: Курт Расмусен (Дания)

oWG12: Пол Кок (Нидерландия)

oWG13: Мирослава Бенкова (Чехия)

 • Избра следните зам.-ръководители на работни групи:

oWG6: Стефан Лези (Белгия);

oWG7: Ивана Лацкова (Чехия);

oWG8: Рене Хансон (Швеция);

oWG10: Гашпер Виндишар (Словения)

Комитетът приканва делегатите да идентифицират потенциални ръководители от своите организации и по-специално – за WG5 и WG12.

 • Отбеляза напредъка по новия електронен сайт на WELMEC e. V. и благодари на секретариата за това;
 • Инструктира изпълнителния борд да продължи разискванията с дизайнерската компания за логото въз основа на предложеното лого, отчитайки проведената дискусия по време на срещата;
 • Отбелязва презентацията за Стратегия 21-25, изнесена от Марк Воутерс и му благодари за нея.
 • Приканва делегатите да представят своите виждания по поставените в презентацията въпроси до края на месец ноември 2020 г.