Онлайн среща на контактните лица в ТК „Електричество и магнетизъм"

03-06-2021г.

На 26.05.2021 г. и 27.05.2021 г. от 15:00 ч. до 18:00 ч. се проведе 10-тата среща на контактните лица в ТК „Електричество и магнетизъм“, подкомитет „ Мощност и енергия“ (SC-P&E), която се състоя онлайн. От страна на БИМ участва д-р инж. Антоанета Йовчева – контактно лице от БИМ, както и колеги от областта – Гинка Куманова и Цветомира Романска. В срещата взеха участие 55 участника от различни страни.

В началото на срещата на 26.05.2021 г. бяха представени промените в членството на SC-P&E, както и множество доклади, касаещи както област „Мощност и енергия“, така и работната група „Високо напрежение“ към SC-P&E. Част от презентациите на 26.05.2021 г. бяха свързани с международните сравнения в обхвата на SC-P&E, в това число предложения за нови сравнения, с измерванията на загубите на силови трансформатори и реактори, с метрология в областта на постояннотоковите мрежи, с електромагнитните смущения при статичните електромери и много други.

На 27.05.2021 г. беше обърнато внимание на проект за глобални иновации за качество на електроенергията на бъдещите електрически мрежи. Част от представени презентации са за:

  • Измервателна система за променливотокова мощност на основата на ефекта на Джоузефсон;
  • цифрова подстанция от следващо поколение;
  • мрежови измервания на 2 kHz – 150 kHz хармоници за поддържане на нормативни граници на емисии за електрически стоки на масовия пазар;
  • методи за измерване и процедури за изпитване на оценка на точността на измервателните трансформатори за измерване качеството на ел. енергия подкрепа за стандартизацията в областта на изпитване на високо напрежение с вълнови форми и други.