Участие на експерти от БИМ в международни конференции

02-10-2019г.

БИМ

Участие на експерти от БИМ в международни конференции

През месец септември 2019 г. експерти от БИМ взеха участие в две международни научни конференции на които представиха резултати от изпълнението на проект 16RPT01 ChemMet-Cap "Усъвършенстване на научните и технически възможности в областта на химичния анализ", финансиран по програма EMPIR.

Боряна Колева участва в XX международна научна конференция EUROANALYSIS, която се състоя от 1 до 5 септември в гр. Истанбул, Турция. Представена беше постерна презентация на тема "Приложение на изотопното разреждане с масспектрометрия за определяне на елементно съдържание във вода" ("Application of isotope dilution mass spectrometry for determination of element content in water") в която акцент бе нововъведения в БИМ метод изотопно разреждане - масспектрометрия с индуктивно свързана плазма и постигнатите отлични резултати в организираното между партньорите в консорциума по проекта междулабораторно сравнение.

В състоялата се от 17 до 19 септември IV Международна научно-техническа конференция “Metrology of Physicochemical Measurements” в гр. Суздал, Русия, БИМ беше представляван от Людмила Димитрова. В постерната презентация на тема "Разработване и валидиране на вторичен метод за измерване на рН на буферни разтвори" (Development and validation of secondary method for pH measurement of buffer solutions) подробно бе описан вторичния метод за измерване на рН, наскоро разработен и въведен в употреба в БИМ, неговото валидиране, както и успешното му използване за изследване на хомогенността и стабилността на СРМ боратен буферен разтвор.

Представените по време на двете конференции методи са въведени в употреба в БИМ като част от дейностите по проект 16RPT01 ChemMet-Cap, финансиран по програма EMPIR. Проектът ще продължи до месец май 2020 г.