В срок приключи удостоверяването на устройствата за гласуване с изискванията на Изборния кодекс

01-04-2021г.

Българският институт по метрология (БИМ), Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и Българския институт за стандартизация (БИС) удостовериха съответствието на доставените технически устройства за гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по обществената поръчка с Възложител Централна Избирателна Комисия (ЦИК). Спазен беше крайният срок на удостоверяване, съгласуван с ЦИК - 31 март 2021 г.Наблюдатели от Обществения съвет към ЦИК и от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) присъстваха на част от изпитванията на машините за гласуване, извършени от БИМ. Не бяха наблюдавани критични за изборния процес проблеми.


В обхвата на оценяване на устройствата за гласуване не се включват организационни дейности, които се извършват от изборната администрация; дейности, свързани с удостоверяване на организацията и технологията на компютърната обработка на резултатите от гласуването, както и такива, свързани с логистиката, която ще се извършва по отношение на устройствата за машинно гласуване.

Всяка последваща промяна в техническите устройства за гласуване, негова съставна част и периферно устройство, както и в консумативите, смарткартите и в софтуера не попада в обхвата на извършеното удостоверяване.


С цел постигане на публичност и прозрачност на извършените действия публикуваме, Решение за удостоверяване на съответствието и Доклад от ръководителите на екипи, послужил като правно и фактическо основание за постановяване на административния акт за удостоверяване: