ЕКАФП,ФПр,ФУВАС,ФУ за автомати на самообслужване за обмяна на валута

Информация за Фискалните устройства:

  • Електронeн касов апарат с фискална памет (ЕКАФП);
  • Фискалeн принтер (ФПр);
  • Фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване за продажба на услуги с развлекателен характер или стоки (ФУВАС);
  • Фискално устройство за вграждане в автомат на самообслужване за обмяна на валута.

Предназначение: Фискалните устройства служат за регистриране и отчитане на оборотите от продажби в търговските обекти, установяване на дистанционна връзка и подаване на данни към Националната агенция по приходите.

Нормативно позоваване: Техническите и функционални изисквания са определени в Наредба №Н-18 на МФ от 2006 г.

Методи на контрол: Фискалните устройства се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа.

Задължение на производител/вносител: Производителите или вносителите, които пускат на пазара фискални устройства, подават заявление за одобряване на типа в БИМ.

Процедура за одобряване на типа   

Одобряването на типа на фискални устройства включва:

  • преглед на документите;
  • изпитване на образец от типа ФУ;
  • оценяване съответствието на типа ФУ с техническите и функционални изисквания към него;
  • издаване на свидетелство за одобрен тип ФУ и вписване в регистъра на одобрените за използване типове ФУ.