Игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри „бинго“ и „кено“   

Информация:

  • Игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри „бинго“;
  • Игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри „кено“.

Предназначение: Игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри „бинго“ и „кено“служат за организиране на хазартни игри в специализирани игрални зали.

Нормативно позоваване: Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, обн. ДВ. бр. 72/16.08.2013г., изм. и доп. бр. 49/13.06.2014г. и Общи задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, обн. ДВ. бр.58/02.07.2013г.

Методи на контрол: Игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри „бинго“ и „кено“ могат да се експлоатират на територията на Република България след утвърждаването на типа им от Държавната комисия по хазарта на основание на протокол от изпитване в лаборатория, включена всписъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта. Българският институт по метрология е включен в списъка с лаборатории по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта.

Задължение на производител/вносител:Производителите, вносителите или организатори на хазартни игримогат да подават заявление за изпитване на игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри „бинго“ и „кено“.

Процедура за изпитване   

Изпитването на игрални съоръжения за провеждане на числови лотарийни игри „бинго“ и „кено“ включва:

  • преглед на документите,
  • преглед и приемане на протокол от изпитване в лаборатория от списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта (ако е наличен);
  • изпитване на образецот съоръжението;
  • издаване на протокол от изпитването;   
  • издаване на допълнителен документ от изпитване (извършва се съгласно приложената ИНСТРУКЦИЯ , когато са заявени от клиент)“.

Контакти