Системи за формиране на джакпот при взаимно свързани игрални автомати

Информация:

Системи за формиране на джакпот при взаимно свързани игрални автомати.

Предназначение: Системите за формиране на джакпот при взаимно свързани игрални автомати служат за формиране и изплащане на премии джакпот при организиране на хазартни игри в игрални зали и казина.

Нормативно позоваване: Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, обн. ДВ. бр. 72/16.08.2013г., изм. и доп. бр. 49/13.06.2014г. и Общи задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, обн. ДВ. бр.58/02.07.2013г.

Методи на контрол: Системите за формиране на джакпот при взаимно свързани игрални автомати могат да се експлоатират на територията на Република България след утвърждаването на типа им от Държавната комисия по хазарта на основание на протокол от изпитване в лаборатория, включена всписъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта. Българският институт по метрология е включен в списъка с лаборатории по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта.

Задължение на производител/вносител:Производителите, вносителите или организатори на хазартни игри могат да подават заявление за изпитване на системи за формиране на джакпот при взаимно свързани игрални автомати.

Процедура за изпитване

Изпитването на системи за формиране на джакпот при взаимно свързани игрални автомати включва:

  • преглед на документите,
  • преглед и приемане на протокол от изпитване в лаборатория от списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта (ако е наличен);
  • изпитване на образецот системата;
  • издаване на протокол от изпитването;   
  • издаване на допълнителен документ от изпитване (извършва се съгласно приложената ИНСТРУКЦИЯ , когато са заявени от клиент)“.

Контакти