Системи за контрол за наземни оператори   

Информация:

Системи за контрол върху тото, лото, бинго, кено, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри със залог върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти;

Предназначение: Системите за контрол за наземни оператори служат за организиране на хазартни игри и автоматизирано подаване на информация по определения в Закона за хазарта ред.

Нормативно позоваване: Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, обн. ДВ. бр. 72/16.08.2013г., изм. и доп. бр. 49/13.06.2014г.,Общи задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, обн. ДВ. бр.58/02.07.2013г. и Наредба №1 от 27.02.2013г. за реда и начина на идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на РБ и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на ДКХ и НАП, обн. ДВ. бр. 22/05.03.2013г., изм. и доп. бр. 43/23.05.2014г.

Методи на контрол: Системи за контрол за наземни оператори могат да се използват за организиране на хазартни игри на територията на Република България след утвърждаването на типа им от Държавната комисия по хазарта на основание на протокол от изпитване в лаборатория, включена всписъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта. Българският институт по метрология е включен в списъка с лаборатории по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта.

Задължение на производител/вносител:Производителите, вносителите или организаторите на хазартни игримогат да подават заявление за изпитване на системи за контрол за наземни оператори.

Процедура за изпитване  

Изпитването на системи за контрол за наземни оператори включва:

  • преглед на документите,
  • преглед и приемане на протокол от изпитване в лаборатория от списъка по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за хазарта (ако е наличен);
  • изпитване на образец от системата;
  • издаване на протокол от изпитването;   
  • издаване на допълнителен документ от изпитване (извършва се съгласно приложената ИНСТРУКЦИЯ , когато са заявени от клиент)“.

Контакти