Еталони  

Лабораториите в област "Акустика и вибрации" поддържат еталони на производни единици от Международната система единици (SI) за следните величини:

  • звуково налягане във въздушна среда, ниво на чувствителност по звуково налягане, ниво на чувствителност по свободно поле, ниво на звуково налягане и звукови нива по свободно поле;
  • постоянно ускорение, ускорение при механична вибрация, ускорение при ударно движение, ъглова скорост и линейна скорост.

Съгласно Закона за измерванията с решение на Министерския съвет (МС) са утвърдени следните Национални еталони:

  • Национален еталон на Република България на единицата за звуково налягане във въздушна среда в честотен обхват от 20 Hz до 20 kHz (Решение на МС № 152/14.03.2009 г.);
  • Национален еталон на Република България на единицата за ускорение m/sпри вибрация (Решение на МС № 79/19.02.2010 г.).