Главна дирекция "Национален център по метрология"

Националният център по метрология (НЦМ) изпълнява дейности в областта на научната метрология. В съответствие със Закона за измерванията НЦМ:

 • създава, съхранява и усъвършенства националните еталони (НЕ) в изпълнение на Дългосрочната програма и поддържа Регистър на утвърдените НЕ;
 • организира или участва в международни сравнения за установяване степента на еквивалентност на НЕ;
 • осигурява проследимостта на НЕ до международни еталони или еталони на държави-членки на Конвенцията за метъра чрез калибриране на еталони в Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) и други Национални метрологични институти;
 • разпространява единиците от НЕ към следващите по точност еталони в страната чрез калибриране;
 • извършва и организира сертификация и калибриране на референтни материали, издава указания за изграждане на национална система за сертифицирани референтни материали (СРМ) и поддържа регистър на СРМ.

НЦМ извършва дейностите за изпълнение на изискванията на Споразумението за взаимно признаване на еквивалентността на НЕ и на свидетелствата за калибриране, издадени от националните метрологични институти CIPM-MRA (Mutual Recognition Arrangement), в това число дейности за признаване на възможностите за калибриране и измерване   (СМС) и тяхното публикуване в базата данни (KCDB) на BIPM.

БИМ, НЦМ, представлява Република България и участва в работни групи и проекти на следните международни метрологични организации:

 • CIPM - Международен комитет по мерки и теглилки;
 • EURАMET - Европейска асоциация за сътрудничество на Националните метрологични институти;
 • EURACHEM – сътрудничество на европейски организации, имащи за цел осигуряване на международна проследимост и добри практики в химичните измервания;
 • COOMET - Евро-азиатско сътрудничество на Националните метрологични институти.

Други дейности:

 • измервания и метрологични изследвания съобразно техническите възможности на националните еталонни лаборатории;
 • изпитвания за пригодност съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17043;
 • специализирани обучения и консултации в областта на метрологията;
 • експертни оценки и становища, оказване на техническа помощ и др.;    
 • участва с лектори в курсове и семинари, организирани в учебния център на БИМ;
 • предоставя на електронен носител образец на графично изображение на герба на Република България съгласно Постановление № 476/1997 г. на Министерски съвет.