Възможности за калибриране и измерване  

Към момента област „Маса и обем”, БИМ има 11 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).

БИМ разполага с акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване на маса (ЛКСИМ), гр. Бургас.  
Информация за лабораторията може да се намери в регистри на изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” (ИА БСА).