Възможности за калибриране и измерване  

Към момента област „Метрология в химията", БИМ има 11 международно признати възможности за калибриране и измерване (СМС реда) и са публикувани в базата данни (KCDB) на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).

За обхватите на предоставяните услугите, отбелязани със знак *, има осигурена метрологична проследимост. Към момента за тях няма публикувани СМС редове в базата данни на BIPM и не са в обхват на акредитация.