Еталони   

Лабораторията в област "Време и честота" разполага с еталони на основната единица за време „секунда, s, от Международната система единици (SI). Поддържат се и еталони на производната единица от Международната система единици (SI) на величината честота херцHz.

Съгласно Закона за измерванията с решение на Министерския съвет (МС) е утвърден:   

  • Национален еталон на Република България на единиците за време и честота (Решение на МС № 395/03.03.2003 г.).