БИМ

Подобряване на възможностите за измерване на живак в морска вода с помощта на Масспекрометрия с изотопно разреждане   

   

Завърши първият тримесечен етап от Европейската научна програма в областта на метрологията 16RPT01-RMG1 “ Подобряване на възможностите за измерване на живак в морска вода с помощта на Масспекрометрия с изотопно разреждане” във Френския Метрологичен Институт (LNE) в Париж, Франция. Един експерт от отдел „Химични измервания и йонизиращи лъчения“ на Главна Дирекция „Национален Център по Метрология“ беше избран за участие в проекта.

Изследванията са насочени главно към определяне на следи от живак в морска вода, като се използва живак анализатор, съчетан с масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) и прилагане на метод за калибриране - изотопно разреждане. Изследването е от интерес заради новостта на свързване на живак анализатора с ICP-MS. Това трябва да позволи измерването на живака при много ниски концентрации, по-ниско от ng/L. Освен свързването на двата инструмента, проекта включва и следните дейности: оптимизиране на комбинираната система и определяне на оптимални експериментални условия, оптимизиране на пробоподготовката на пробата, оценка на характеристиките на метода, възможни замърсявания и загуби на живака. Този метод ще се прилага за точно определяне на живак в проби морска вода. Сътрудничеството между колегите от LNE и Българския Институт по Метрология ще доведе до нови възможности за измерване, повишаване на качеството на метрологичните измервания. Също така новоразработения метод ще бъде в подкрепа на органите за мониторинг на околната среда.