ДЕЙНОСТ 10 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Дейността включва:

 • Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта;
 • Управление и координация на проектните дейности;
 • Отчитане на напредъка и резултатите на проекта.

Изпълнение на дейността:

 • Разработени: План за действие за изпълнение на дейностите по проекта и Вътрешни правила за управление на проекта;
 • Със Заповеди на бенефициента беше определен поименно съставът на екипа по проекта и съответно бяха изготвяни и подписвани граждански договори (10 броя) с членовете на екипа. В съответствие със сключените договори и анекси към тях, екипа за управление организира, координира и контролира цялостната работа по проекта в обхвата на административните правомощия, делегирани от Възложителя със съответни заповеди;
 • Разработени документи и проведени обществени поръчки по ЗОП;
 • В процеса на изпълнение на Договор № 11-13-12/04.03.2013 г. са възниквали изменения, за което са подписани 6 анекса към договора;
 • Провеждани регулярни срещи на екипа за управление на проекта (52 срещи);
 • Организирани работни срещи с изпълнителите по договорите за изпълнение на дейностите по проекта;
 • Извършван мониторинг на Изпълнителите по проекта;
 • Регулярно бяха подготвяни междинни и годишни технически доклади; искания за плащане с приложен финансов отчет и месечни отчети на екипа за управление.