ДЕЙНОСТ 8 - ОДИТ НА ПРОЕКТА

Дейността включва:

  • Извършване на независим финансов одит по смисъла на чл. 2 ЗНФО, в частност да извърши проверка на разходите във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез еропейския социален фонд № 11-13-12/04.03.2013 г” по проект: „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ);
  • Одита включва проверка на финансовите отчети за дейността на бенифициента по проекта, както и необходимата придружаваща документация и счетоводни данни.

Изпълнение на дейността:

Сключен Договор ОПАК – 9/22.08.2013 г. между БИМ и „Одит консулт” МД ЕООД.

Работата по Етап/Дейност 8 стартира на 04.08.2015 г. след проведена среща с Изпълнителя и уточнени необходими документи за реализиране на дейността – копия на договор и анекси към него; пълна техническа документация по проведените тръжни процедури по ЗОП и съпътстващи документи, като заповеди, протоколи, решения, откази или сключени договори; договори и отчети на екипа за управление; извършени плащания и искане за плащания; представени междинни и годишни технически доклади, финансови отчети.

В изпълнение на тази дейност е внесен окончателен доклад за одит на 30.10.2015 г.

Одита е извършен в съответствие с установените и общоприети одитни стандарти, спазвайки етичните правила и в съответствие със сключения договор и неговите приложения.

Изпълнението е прието от Възложителя с Протокол от 30.10.2015 г.