ДЕЙНОСТ 9: ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ: ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА И ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА АНАЛИЗ И ПОДОБРЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Дейността включва:

  • организиране и провеждане на 2 пресконференции и 3 информационни дни, публикуване на 3 платени прессъобщения в национални медии за проведените публични мероприятия;
  • дизайн, съгласуване, изработване и предаване на Възложителя на рекламни материали и комплекти;
  • дейността се изпълнява на три етапа: стартов, междинен и заключителен.

Изпълнение на дейността:

Сключен Договор ОПАК – 8/22.08.2013 г. между БИМ и КООПЕРАЦИЯ ПАНДА – Мастер Франчайзер за Р България на Office 1 Superstores International Inc, САЩ.

  1. Стартов етап:

Изработени 300 броя рекламни комплекти включващи: тефтер, химикалка, календар, флаш памет, значка и торбичка с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.

Изготвени и разпространени: 20 броя цветни плакати, 17 броя цветни табели.

Организиране на 1 информационен ден на 25.09.2013 г. от 10.00 часа в гр. София, зала Витоша, сл. вход 1, ет. 4, в сградата на Оffice 1 Superstore на бул. "Цариградско шосе" № 139 с осигурен кетъринг за участниците.

Събитието се организира за оповестяване на стартирането на проектните дейности, целите на проекта и очакваните резултати.

БИМ
БИМ
БИМ

2. Междинен етап:

Организране на 1 пресконференция на 01.10.2015 г. от 15 часа в гр. София, Национален прес клуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ № 49, ет. 4, с осигурен кетъринг за участниците.

Събитието се организира по повод представяне на Секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол на средства за измерване и пътна карта за нейната реализация, както и специализирани практически документи – методики и инструкции разработени по Проект: „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ)”.

БИМ

Организиране на 1 информационен ден на 02.10.2015 г. от 10.00 часа в гр. София, зала Витоша, сл. вход 1, ет. 4, в сградата на Оffice 1 Superstore на бул. "Цариградско шосе" № 139 с осигурен кетъринг за участниците.

Информационният ден се организира за целевите групи - служителите на БИМ, държавните институции, които участват или имат отношение към метрологичния контрол на средства за измерване и др.

Събитието се организира по повод представяне на Секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол на средства за измерване и пътна карта за нейната реализация, както и специализирани практически документи – методики и инструкции разработени по Проект: „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ)”.

БИМ
БИМ

Публикувано 1 прессъобщение във вестник Новинар за проведените пресконференция и информационен ден в изпълнение на междинен етап.   

3.Заключител етап:

Организране на 1 пресконференция на 15.10.2015 г. от 13 часа в гр. София, Национален прес клуб БТА, бул. „Цариградско шосе“ № 49, ет. 4, с осигурен кетъринг за участниците.

Събитието се организира по повод представяне на резултатите от изпълнението на дейностите по Проект: „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ)”.

БИМ
БИМ

Организиране на 1 информационен ден на 16.10.2015 г. от 10.00 часа в гр. София, зала Витоша, сл. вход 1, ет. 4, в сградата на Оffice 1 Superstore на бул. "Цариградско шосе" № 139, с осигурен кетъринг за участниците.

Информационният ден се организира за целевите групи - служителите на БИМ, държавните институции, които участват или имат отношение към метрологичния контрол на средства за измерване и др.

Събитието се организира по повод представяне на резултатите от изпълнението на дейностите по Проект: „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ)”.

БИМ

Изработени 1000 цветни брошури с публикувана „Секторна стратегия за развитие на метрологичния контрол на средствата за измерване и пътна карта за реализацията й” 2016-2020.

На всички организирани събития на участниците бяха раздадени рекламни комплекти с цел популяризиране на проекта.

В изпълнение на тази дейност бяха разработени и представени от Изпълнителя доклад за изпълнение на междинен етап и доклад за изпълнение на заключителен етап от Договор № ОПАК – 8/22.08.2013 г.

Изпълнението е прието от Възложителя с Протокол от 26.10.2015 г.