БИМ

Проект: Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология

На 11.04.2018 г. стартира проект на Български институт по метрология BG16RFOP002-2.011-0001-СО1 „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.011 “Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт с по метрология (БИМ)“ .

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, a общата стойност на проекта e 1 790 000 лв.

Настоящият проект цели да осигури предоставянето на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност за осигуряване на метрологична проследимост, извършване на качествен и надежден метрологичен контрол на средствата за измерване и провеждане на стандартизирани изпитвания за електромагнитна съвместимост и безопасност, чрез модернизация, оборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателните лаборатории в Български институт по метрология.

Насочен е към модернизиране и оборудване на три изпитвателни лаборатории: лаборатория за изпитване на средства за измерване, лаборатория за изпитване на софтуер на средствата за измерване и лаборатория за електромагнитна съвместимост при Български институт по метрология /БИМ/. Основните дейности по проекта ще позволят технологично осигуряване на изпитвателните лаборатории, чрез доставка на съвременни технически средства, което ще позволи да бъдат изпълнени изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, за които Български институт по метрология има задължения да осъществява метрологичен контрол и изискванията на Директива 2014/30/EU за устойчиво развитие на техническата инфраструктура за ефективното прилагане на законодателството в областта на оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Модернизацията на технологичните възможности на БИМ ще подпомогне предоставянето на иновативни услуги и ще бъде в подкрепа на българските производители, като се постигне максимален ефект от направените инвестиции.

Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване на иновационната активност чрез:

  • ­подобряване на бизнес средата и инфраструктурата по качеството;
  • ­увеличаване на производителността на предприятията;
  • ­ускоряване въвеждането на нови технологии в производството;
  • ­дългосрочни конкурентни предимства на българските производители при разработването и пускането на пазара на нови средства за измерване.

Процедурата на директно финансиране се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   

Обща стойност: 1 790 000 лв., от които 1 521 500 лв.
европейско и 268 500 лв. национално съфинансиране.   

Начало: 11.04.2018 г.   

Край: 11.04.2021 г.


Информационен ден

На 20.12.2018 г. от 10.00 часа в залата на Българския институт по метрология, на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6 се проведе информационен ден за целевите групи по проект: „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“, договор № BG16RFOP002-2.011-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Средносрочната рамкова програма на БИМ, целта и основните дейности на проекта бяха представени от г-н Валентин Старев - главен директор на ГД МИУ и ръководител по проекта и г-жа Светла Миркова- зам. главен директор на ГД МИУ и координатор по проекта.

Общата цел на Средносрочната рамкова програма на БИМ е „Предоставяне на подобрени услуги и развита благоприятна среда и инфраструктура за нуждите на бизнеса, в подкрепа на иновационната дейност за осигуряване на метрологична проследимост, извършване на качествен и надежден метрологичен контрол на средства за измерване и провеждане на стандартизирани изпитвания за електромагнитна съвместимост и безопасност“. Настоящият проект е насочен в изпълнение на една от подцелите, а именно Специфична цел 2: Модернизиране, дооборудване и разширяване на обхвата на три изпитвателни лаборатории.

За постигането на останалите две цели от Средносрочната рамкова програма, БИМ ще участва с още два проекта финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информационен ден   

На 25.01.2022 г. от 10.00 часа в залата на Българския институт по метрология, на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 52Б, ет. 6 се проведе информационен ден за целевите групи по проект: „Предоставяне на подобрени услуги и осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством модернизация, дооборудване и разширяване обхвата на дейност на изпитвателни лаборатории в Български институт по метрология“, договор № BG16RFOP002-2.011-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На събитието присъстваха председателят на БИМ, г-жа Снежана Спасова, служители от института, както и представители на заинтересовани лица.

Постигнатите резултати по проекта бяха представени от г-н Валентин Константинов – началник на отдел ЕМСВОС към ГД МИУ и г-жа Димка Николова, счетоводител по проекта.