Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика   

Презентация за постигнати резултати по Проект BG161PO003-4.3.01-0002 „Подобряване на инфраструктурата по качество и на предлаганите от Българския институт по метрология услуги – фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия”, изнесена на 20 май 2013 г.

Видеоклип за Бим - кои сме ние