Дата на публикуване:22.02.2018 г.  

На основание чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки във връзка с т. 8.9. от Договор № ОП-ДОГ-1/26.08.2015 г., във вр. с т.5 от Приложение №1 - „Техническа спецификация на Възложителя“ към договора, във вр. с § 23 от ПЗР ЗОП, се сключи допълнително споразумение към договор Договор № ОП-ДОГ-1/26.08.2015г., сключен по повод обществена поръчка с 3 обособени позиции с предмет: «Доставка на еталонно и метрологично оборудване за дейностите на ГД «Национален център по метрология» и ГД «Мерки и измервателни уреди», обявена с решение №ОП-2-16.03.2015   

http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop/obshtestvena-porachka-2"