Дата на публикуване: 28.02.2018 г.  

Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет: “Изработване и доставка на защитни стикери за контрол на електронни системи с фискална памет”

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 10500 (десет хиляди и петстотин ) лева без ДДС.

Критерий за възлагане – най-ниска цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 12.03.2018 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 13.03.2018 г. от 11:00 часа.

Обявата е публикувана в АОП под № 9073401

Дата на публикуване: 12.03.2018 г.   

Съобщение от 12.03.2018 г.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), първоначално определеният срок за подаване на оферти за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява" от ЗОП с предмет: “Изработване и доставка на защитни стикери за контрол на електронни системи с фискална памет” се удължава до 17:30 часа на 15 март 2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на определената от възложителя комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, което ще се проведе от 11:00 часа на 16 март 2018 г. в сградата на Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 6.

Информацията е публикувана в АОП под № 9073765.