БИМ

Дата на публикуване 05.08.2019г.

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 18, ал. 1, т.1 от ЗОП открита процедура с предмет:

" Избор на изпълнители за осигуряване на логистика, организация и провеждане на 5 обучения за нуждите на администрацията на БИМ",

която се финансира по Проект: Специализирани обучения в администрацията на Български институт по метрология (БИМ) за привеждане на внедрените системи за управление към новите изисквания на стандарт БДС ISO/IEC 17025:2018 „Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" по договор: BG05SFOP001-2.006-0036-C01/06.07.2018 и по Проект: Специализирани обучения в Български институт по метрология (БИМ) за осъществяване на контрол на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и метрологичен контрол на средства за измервания (СИ), управлявани със софтуер по договор: BG05SFOP001-2.006-0034-C01/06.07.2018, финансирани от Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд"

Прогнозна стойност на обществената поръчка е 308 525 (триста и осем хиляди петстотин двадесет и пет) лева без ДДС.

Критерий за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена;

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 10.09.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 11.09.2019 г. от 11:00 часа.

Решението е публикувано в АОП под № 926002

Обявлението е публикувано в АОП под № 926003