Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет: "Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология, чрез обществена мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа"

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 60 000 (шестдесет хиляди ) лева без ДДС.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1756, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 08.03.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 11.03.2019 г. от 11:30 часа.

Обявата е публикувана в АОП под № 9086335