Уважаеми госпожи и господа,   

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет   „Интегриране на информационната система на БИМ за предоставяне на електронни услуги към системата за еАвтентикация“

Прогнозната стойност на поръчката е 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева без включен ДДС.   

Обява за АОП: