Дата на публикуване 24,10,2019 г.   

Уважаеми госпожи и господа,

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет: Текущ ремонт на електроизмервателни лаборатории и офиси към главна дирекция „Национален център по метрология" (ГД НЦМ) и главна дирекция „Мерки и измервателни уреди" (ГД МИУ) в сградата на Български институт по метрология (БИМ), находящи се в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б

Прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 269 000 (двеста шейсет и девет хиляди) лева без ДДС.

Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр.София 1756, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 05.11.2019 г.

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 06.11.2019 г. от 11:30 часа.        

Обява в АОП