Уважаеми дами и господа,

Уведомявам Ви, че подаването и отварянето на офертите се отлага, за датата и часа ще бъдете уведомени допълнително с Решение за одобравяне на обявление за изменение

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за модернизиране и дооборудване на лаборатория за изпитване на средства за електромагнитна съвместимост” (открита с Решение № 07-00-28-1/13.03.2020 г., вписана в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер 01200-2020-0004)

Уважаеми дами и господа,

В съответствие с изискването на чл.57, ал.3 от ППЗОП/ Редакция преди 01.04.2020 г./, Ви уведомявам, че на 12.08.2020 г. от 10:00 ч., Заседателната зала, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52Б, етаж 6, ще бъдат отворени Пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците в процедурата, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

При отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване .

ПРЕДСЕДАТЕЛ на комисията: /п/

Мирослав Найденов   

   

Дата на публикуване 07.08.2020 г.