Дата на публикуване: 20.11.2017 г.     

Уважаеми госпожи и господа,   

Български институт по метрология с адрес: гр. София 1040, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б, Ви кани да участвате в процедура при условията на чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП за събиране на оферти чрез обява с предмет:   

„Доставка чрез закупуване на два броя автомобили за нуждите на Български институт по метрология“,   

Прогнозната стойност е 69900,00 лв. (шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без вкл. ДДС и при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки    

Критерий за възлагане – най-ниска цена; Място и срок за получаване на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, ет. 2, стая 218, в срок до 17:30 часа на 27.11.2017 г.    

Място, дата, и час на отваряне на офертите: Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет.6 на 28.11.2017 г. от 11:00 часа.    

Обявата е публикувана в АОП под № 9070548

Съобщение от  27.11.2017 г.   

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), първоначално определеният срок за подаване на оферти за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява" от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на два броя автомобили за нуждите на Български институт по метрология“ се удължава до 17:30 часа на 30 ноември 2017 г.    

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на определената от възложителя комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, което ще се проведе от 11:00 часа на 01 декември 2017 г. в сградата на Български институт по метрология, гр. София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б, заседателна зала на БИМ ет. 6.    

Информацията е публикувана в АОП под №9070812